Nieuwe pensioenregeling Unilever: stand van zaken

Het kan eigenlijk niemand zijn ontgaan: Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel. Een ingrijpende verandering die gaat over ruim € 1.700 miljard en waar de regering de regels voor moet opstellen. Unilever en de vakbonden zijn het gesprek over de betekenis voor het Unilever-pensioen inmiddels met elkaar aangegaan. Een korte stand van zaken:

  • Nog niet alle details van het nieuwe stelsel zijn bekend. De regering – met voor het eerst in de geschiedenis een minister voor Pensioenen (Carola Schouten van de CU) – streeft ernaar om de wetgeving eind 2022 definitief te hebben.
  • Het streven van Unilever en de vakbonden (samen: de sociale partners) om de nieuwe regeling bij Unilever per 1 januari 2023 in te voeren – zoals afgesproken in de cao – blijkt niet meer mogelijk. De nieuwe datum is nu 1 januari 2024.
  • De komende maanden worden de gesprekken geïntensiveerd. Als Unilever en de vakbonden overeenstemming hebben bereikt over een regeling, dan verwachten wij als pensioenfonds nog ongeveer anderhalf jaar nodig te hebben voor de uitwerking van de afspraken (wijziging administratie, berekeningen maken en communicatie). In die periode moet ook toezichthouder De Nederlandsche Bank goedkeuring geven aan de nieuwe regeling. 

Betekenis voor Forward en Progress
De sociale partners moeten afspraken maken over een nieuwe Forward-regeling die past binnen het nieuwe pensioenstelsel. Daarbij kunnen zij het pensioenfonds verzoeken om ook de pensioenen die al bij Forward zijn opgebouwd over te hevelen naar de nieuwe regeling. Het is dan aan het bestuur van het pensioenfonds om dat verzoek te beoordelen op uitvoerbaarheid en evenwichtigheid. 

Aangezien er bij Progress geen pensioen meer wordt opgebouwd, mag Progress (als uitzondering) onder het oude pensioenstelsel blijven. Wel moet daarvoor worden aangetoond dat dit in het belang van de deelnemer is. De bijstortingsverplichting van Unilever zal hier een belangrijke rol in spelen, want bijstorten is in het nieuwe stelsel niet meer mogelijk.

Rol Unilever Pensioenfonds
Voorafgaand aan de overgang moeten wij onze deelnemers vragen naar de mate waarin zij bereid zijn beleggingsrisico te nemen voor hun pensioen. Later dit jaar ontvangt u daarom een uitnodiging om mee te werken aan een onderzoek.

Verder volgen wij als pensioenfonds de gesprekken tussen Unilever en de vakbonden op de voet. Op het moment dat de sociale partners tot overeenstemming zijn gekomen, zal ons bestuur worden gevraagd om de gemaakte afspraken te beoordelen en uit te voeren. Indien die beoordeling positief uitvalt, gaan wij de afspraken uitwerken en de regeling uitvoeren.

Wat verandert er ook alweer en waarom?
In het nieuwe stelsel wordt op een andere manier pensioen opgebouwd dan in de huidige regeling van Forward; de premie staat straks vast, maar de uitkomst niet. De premie komt terecht in de persoonlijke pensioenpot van de deelnemer. Er is geen sprake meer van een toezegging van een bepaalde hoogte van het pensioen, we spreken alleen over de verwachte hoogte van het pensioen. Door toezeggingen los te laten, hoeven pensioenfondsen minder geld te reserveren (een kleinere buffer).

In het nieuwe stelsel zullen de pensioenen meer gaan meebewegen met de economie. Dit betekent dat pensioenen in de toekomst eerder omhoog gaan, maar ook eerder omlaag. Ongeacht de regeling die sociale partners afspreken, blijven belangrijke voordelen als collectief beleggen én het kunnen delen van risico’s tussen deelnemers bestaan.