Gebruikersvoorwaarden

Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van Stichting Algemeen Pensioenfonds Unilever Nederland of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder andere mensen, doch in alle gevallen alleen voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere site ('framing') of het koppelen van andere sites aan deze site, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend.

Alle op deze site afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door Stichting Algemeen Pensioenfonds Unilever Nederland. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze site is strikt verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

Inhoud

Deze wekbsite (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door Stichting Algemeen Pensioenfonds Unilever Nederland. Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. De inhoud is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De bij Stichting Algemeen Pensioenfonds Unilever Nederland bekende gegevens en pensioenreglementen zijn uiteindelijk bepalend. Elke aansprakelijkheid van Stichting algemeen Pensioenfonds Unilever Nederland en functionarissen, medewerkers of vertegenwoordigers van Stichting Algemeen Pensioenfonds Unilever Nederland voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of een andere aan de site gekoppelde site, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade wordt, voorzover juridisch toegestaan, uitgesloten. Unilever APF aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid als de site tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar is.

Veranderingen in de Disclaimer en de site

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze site aan te brengen of de toegang tot deze site te beëindigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)

Deze site bevat links naar andere websites. Unilever APF is niet verantwoordelijk voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites. Unilever APF is evenmin verantwoordelijk voor de omgang van deze derden met uw persoonlijke gegevens.

Door u verstrekte informatie

Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stemt u ermee in dat wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en dat gebruik door ons geen inbreuk inhoudt op de rechten van derden.

Bescherming persoonsgegevens

Persoonsgegevens die u ons via deze site verstrekt worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens.

Neem contact met ons op

Indien u een vraag of klacht heeft over deze site, neemt u dan contact op met:
Stichting Algemeen Pensioenfonds Unilever Nederland
Postbus 2071
3000 CB Rotterdam
Tel: (010) 439 4473
E-mail: Pensioen.Infolijn@unilever.com