Beleggingsbeleid

De pensioenpremie die Forward van Unilever ontvangt, wordt belegd. Dat beleggen gebeurt natuurlijk met beleid. Ons beleggingsbeleid heeft een belangrijk doel: het vergroten van ons vermogen zonder grote risico’s te lopen. Beleggen zonder risico bestaat niet; beleggen met (heel) weinig risico kan wel, maar levert te weinig op. Forward belegt zo dat de verhouding tussen rendement en risico in balans is.
Het beleggingsbeleid van Forward is gebouwd op vier onderliggende pijlers:

Pijler 1: Spreiding over verschillende beleggingscategorieën

Forward gelooft dat het spreiden van beleggingen over verschillende categorieën een belangrijke manier is om risico’s te verlagen. Ons beleggingsbeleid bestaat uit de 2 bouwblokken ‘stable return’ en ‘diversified growth’, die onderliggend worden samengesteld uit 8 beleggingscategorieën. Hiermee willen we bereiken dat we onze beleggingen voldoende spreiden, zonder dat ons beleggingsbeleid te ingewikkeld wordt.

Pijler 2: Verminderen van de rentegevoeligheid

De pensioenverplichtingen zijn gevoelig voor veranderingen in de rente. Als de rente bijvoorbeeld daalt, dan betekent dat een stijging van onze pensioenverplichtingen. Wij moeten dan meer geld (vermogen) in kas hebben om alle toekomstige pensioenen te kunnen betalen en dat is ongunstig voor onze financiële positie. Daarom proberen wij de rentegevoeligheid te minimaliseren. Dat doen wij door het afsluiten van zogenoemde rentederivaten. Ook zorgen sommige van onze beleggingen (bijvoorbeeld staatsobligaties) voor het minimaliseren van de rentegevoeligheid.

Pijler 3: Vermindering van de valutarisico's

Het beleggen van vermogen in vreemde valuta brengt wisselkoersrisico's met zich mee. Door het afdekken van deze risico's wordt het belegd vermogen van Forward minder gevoelig voor valutaschommelingen ten opzichte van de euro.

Pijler 4: Verantwoord beleggen

Forward valt onder het ESG-beleggingsbeleid van het Unilever APF. De letters ESG staan voor drie Engelse woorden die in het Nederlands milieu, sociaal (beleid) en goed ondernemingsbestuur betekenen. Daarnaast zijn de uitgangspunten van sponsor Unilever, zoals neergelegd in het Sustainable Living Plan, de basis.

 

>> Verklaring inzake beleggingsbeginselen
In dit document leest u de uitgangspunten van ons beleggingsbeleid. Die uitgangspunten zijn door de Raad van Bestuur van het Unilever APF vastgelegd. Verder beschrijft dit document de uitvoering van het beleggingsbeleid en de organisatorische randvoorwaarden die moeten zorgen voor een goede beheersing van het beleggingsproces.