Geen verhoging Forward-pensioen voor gepensioneerden en gewezen deelnemers

Na de enorme inflatie (stijging van de prijzen) in 2022 gingen de prijzen de afgelopen twaalf maanden omlaag. Daarom kunnen de Forward-pensioenen op 1 januari a.s. niet worden verhoogd. Ook de gemiste indexatie van de afgelopen jaren kan niet worden ingehaald. Hieronder leggen we dit uit.

Deflatie
Ten opzichte van een jaar geleden ligt het prijsniveau in Nederland nu iets lager. Hiervoor kijken wij naar de afgeleide Consumentenprijsindex (CPI afgeleid) van het CBS. Deze kwam uit op -1,98%. Het negatieve percentage betekent dat er sprake is van deflatie, het tegenovergestelde van inflatie.

Uitgangspunt voor de pensioenverhoging (indexatie) voor pensioengerechtigden en gewezen deelnemers is de bovengenoemde CPI afgeleid van -1,98%. Op basis hiervan kunnen we de pensioenen op 1 januari aanstaande niét verhogen. Maar de pensioenen met 1,98% verlagen doen we nu ook niet. Wél brengen wij dit percentage in mindering op de indexatie van volgend jaar. Mocht de inflatie volgend jaar lager zijn dan 1,98%, dan zal het restant in een daarop volgend jaar worden verrekend.

Ook geen inhaalindexatie
De afgelopen drie jaar konden wij de pensioenen van pensioengerechtigden en gewezen deelnemers niet volledig volgens onze doelstelling verhogen, wel gedeeltelijk. We gaven daarbij aan dat een gemiste indexatie in een volgend jaar alsnog kan worden toegekend. Voorwaarde voor zo’n inhaalindexatie is dat de beleidsdekkingsgraad van Forward hoger is dan de TBI-dekkingsgraad*. Dat is niet het geval waardoor wij op 1 januari a.s. geen inhaalindexatie kunnen toekennen.

De beleidsdekkingsgraad stond op het meetmoment van eind oktober op 153%, de TBI-dekkingsgraad op 168%. Deze TBI-grens vloeit voort uit de wet en is de grens waarboven Forward uw pensioen volledig kan verhogen.

*  ‘TBI’ staat voor toekomstbestendige indexatie: een volledige pensioenverhoging is alleen toegestaan als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken.

eService-abonnees en bezoekers van deze website zijn als eerste op de hoogte van dit indexatiebesluit. In december informeren wij alle pensioengerechtigden persoonlijk over de verhoging van hun pensioen.

 

November 2023