Financiële situatie Forward eind 2022

Ondanks een daling van de actuele dekkingsgraad in het laatste kwartaal van 2022, verbeterde de financiële situatie van Forward over het hele jaar aanzienlijk. De actuele dekkingsgraad ging namelijk met 20%-punt omhoog naar 144%. Hierdoor steeg gedurende heel 2022 ook de beleidsdekkingsgraad – de gemiddelde dekkingsgraad van 12 maanden. In de loop van het jaar nam deze met 17%-punt toe tot 139%.

In dit artikel leest u meer over de kerncijfers van Forward per 31 december 2022.

Alle cijfers in dit artikel zijn voorlopige eindejaarcijfers. De definitieve cijfers publiceren wij over enkele maanden in het jaarverslag.

Vermogen in 2022 afgenomen
In het afgelopen kwartaal was er een minimaal verlies op de beleggingen. Over heel 2022 leed Forward echter een aanzienlijk verlies. De ontvangen pensioenpremies konden dan ook niet voorkomen dat het vermogen in 2022 per saldo met ongeveer € 60 miljoen daalde. Op 31 december 2022 bedroeg het vermogen van Forward daardoor € 465 miljoen.

Onder Beleggen vindt u meer informatie over hoe het totaalrendement tot stand is gekomen.

Verplichtingen daalden nog sterker
In de loop van 2022 verveelvoudigde de rente die pensioenfondsen gebruiken voor het berekenen van de verplichtingen. Dit is gunstig, want hoe hoger de rente, hoe lager de verplichtingen.

Door met name die stijging van de rente van 0,67% naar 2,24% in het afgelopen jaar daalden de totale verplichtingen van Forward met € 100 miljoen naar € 323 miljoen. Ondanks twaalf maanden nieuwe opbouw heeft Forward nu dus minder geld in kas nodig voor het uitbetalen van alle toekomstige pensioenen dan aan het begin van het jaar.

Overigens zien we dat de verplichtingen – ondanks een verdere stijging van de rente – in het laatste kwartaal niet zijn gedaald. Dit komt door de toekenning van de pensioenverhoging aan al onze deelnemers per 1 januari 2023. Deze zogenoemde ‘indexaties’ stonden al op 31 december 2022 ‘in de boeken’ en zorgden – naast de pensioenopbouw in de afgelopen drie maanden – voor een behoorlijke toename van de verplichtingen.

Beleidsdekkingsgraad stijgt
In het laatste kwartaal van 2022 stegen zowel de verplichtingen als het vermogen van Forward. Doordat de stijging van de verplichtingen groter was dan die van het vermogen, daalde de actuele dekkingsgraad met 9%-punt, naar 144%. Toch is dit, met dank aan de stijging in de drie voorgaande kwartalen, fors hoger dan een jaar eerder: eind 2021 was de stand namelijk 124%.

Door de stijging van de actuele dekkingsgraad van 20%-punt over heel 2022 steeg automatisch ook de beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad van een jaar). In het afgelopen kwartaal ging deze van 132% naar 139%, op jaarbasis bedroeg de totale stijging 17%-punt.

Forward

31 december 2022

30 september 2022

 

Fondsvermogen

€ 465 miljoen

€ 453 miljoen

 

Pensioenverplichtingen

€ 323 miljoen

€ 297 miljoen

 

Kwartaalrendement (incl. afdekking risico's)

-0,1%

-2,0%

 

Actuele dekkingsgraad

144%

153%

 

Beleidsdekkingsgraad

139%

132%

 

TBI-dekkingsgraad

141%

146%

 

Rekenrente

2,24%

2,14%

 

Toelichting op de dekkingsgraden
De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen (waarde van de beleggingen) en de pensioenverplichtingen (waarde van alle toekomstige uitkeringen). Bij het besluit tot een pensioenverhoging zijn de standen van twee verschillende dekkingsgraden van Forward per eind oktober bepalend: 

  • Beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.
  • TBI-dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad waarbij Forward uw pensioen volledig kan indexeren. ‘TBI’ staat voor toekomstbestendige indexatie: volgens de wet mogen wij alleen volledig indexeren, als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken.

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de TBI-dekkingsgraad, kunnen wij de pensioenen volledig verhogen. Wat er gebeurt als deze dekkingsgraden zich anders tot elkaar verhouden, leest u onderaan de grafiek met de dekkingsgraden op deze website.