Financiële situatie Forward eind 2020

De actuele dekkingsgraad van Forward zette in de laatste drie maanden van 2020 een herstel in, met een stijging van 6%-punt naar 115%. Daarentegen daalde de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden (de beleidsdekkingsgraad); deze ging met 3%-punt omlaag naar 110%. In dit artikel leest u meer over de kerncijfers van Forward per 31 december 2020.

Alle cijfers in dit artikel zijn voorlopige eindejaarcijfers. De definitieve cijfers, die naar verwachting minimaal zullen afwijken, publiceren wij over enkele maanden in het jaarverslag.

Vermogen stijgt
Het vermogen van Forward steeg in het laatste kwartaal van 2020 met € 44 miljoen. Dat kwam niet alleen door de pensioenpremies die wij ontvingen; het beleggingsrendement van bijna 5% droeg hier voor een belangrijk deel aan bij. Vooral het rendement op aandelen kreeg een duw omhoog door de aankondiging van het eerste corona-vaccin in november.

Onder Beleggen vindt u meer informatie over hoe het totaalrendement tot stand is gekomen.

Verplichtingen stijgen
In het afgelopen kwartaal stegen ook de verplichtingen van Forward, met € 17 miljoen. Deze stijging werd voornamelijk veroorzaakt door drie maanden nieuwe pensioenopbouw.

Beleidsdekkingsgraad daalt
Doordat in de laatste drie maanden van 2020 het vermogen veel meer steeg dan de verplichtingen, nam de actuele dekkingsgraad toe: met 6%-punt naar 115%. De beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad van 12 maanden) daalde echter met 3%-punt naar 110%. De dekkingsgraden van het laatste kwartaal van 2019 die uit het gemiddelde wegvielen, waren namelijk hoger dan de cijfers van eind 2020 die ervoor in de plaats kwamen.

Terugblik afgelopen jaar
Als we de situatie van 31 december 2020 vergelijken met die van eind 2019, zien we dat de actuele dekkingsgraad in ruim 10%-punt is gedaald. De beleidsdekkingsgraad daalde met 15%-punt zelfs nog sterker, doordat de gemiddelde dekkingsgraad in 2020 aanzienlijk lager was dan in 2019.

Forward 31 december 2020 30 september 2020
Fondsvermogen € 452 miljoen € 408 miljoen
Pensioenverplichtingen € 392 miljoen € 375 miljoen
Kwartaalrendement (incl. afdekking risico's) 4,9% 1,9%
Actuele dekkingsgraad 115% 109%
Beleidsdekkingsgraad 110% 113%
TBI-dekkingsgraad 126% 127%
Rekenrente 0,43% 0,46%

Toelichting op de dekkingsgraden

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen (waarde van de beleggingen) en de pensioenverplichtingen (waarde van alle toekomstige uitkeringen). Bij het besluit tot een pensioenverhoging zijn de standen van twee verschillende dekkingsgraden van Forward per eind oktober bepalend: 

  • Beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.
  • TBI-dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad waarbij Forward uw pensioen volledig kan indexeren. ‘TBI’ staat voor toekomstbestendige indexatie: volgens de wet mogen wij alleen volledig indexeren, als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken.

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de TBI-dekkingsgraad, kunnen wij de pensioenen volledig verhogen. Wat er gebeurt als deze dekkingsgraden zich anders tot elkaar verhouden, leest u onderaan de grafiek met de dekkingsgraden op deze website.