Financiële situatie Forward eerste kwartaal 2021

In de eerste drie maanden van 2021 zette het herstel van de financiële situatie van Forward door. De actuele dekkingsgraad steeg met 10%-punt naar 125%. Voor het eerst in lange tijd steeg ook de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden (de beleidsdekkingsgraad); deze ging met 2%-punt omhoog naar 112%.
In dit artikel leest u meer over de kerncijfers van Forward per 31 maart 2021.

Vermogen stijgt
In de eerste drie maanden van 2021 steeg het vermogen van Forward met € 6 miljoen. Dat is minder dan het bedrag dat we aan pensioenpremies ontvingen (voor de pensioenopbouw van actieve deelnemers). Dit komt door een negatief totaalrendement op onze beleggingen; oorzaak hiervan is een verlies op de renteafdekking. Met zo’n renteafdekking verzekert een pensioenfonds zich tegen het negatieve effect van een rentedaling op de verplichtingen. Na een maandenlange daling van de rente steeg deze in het afgelopen kwartaal echter fors, waardoor de renteafdekking afgelopen kwartaal negatief uitpakte.

Onder Beleggen vindt u meer informatie over hoe het totaalrendement tot stand is gekomen.

Verplichtingen dalen
Ondanks drie maanden nieuwe pensioenopbouw daalden de verplichtingen van Forward in het afgelopen kwartaal met € 24 miljoen. Dit werd veroorzaakt door de stijging van de rekenrente; bij een hogere rente hoeven pensioenfondsen minder geld te reserveren voor de toekomstige uitbetaling van alle pensioenen.

Sinds 1 januari jl. moeten alle pensioenfondsen de verplichtingen berekenen aan de hand van een lagere langetermijnrente, de zogenoemde UFR. Dit heeft met name een sterk negatief effect bij fondsen met veel jonge deelnemers, zoals Forward. Bij zulke fondsen hebben de verplichtingen namelijk een langere looptijd. Het effect van deze nieuwe methode op de dekkingsgraad van eind december was ruim 4%-punt negatief. Dit negatieve effect wordt teniet gedaan door het positieve effect van de gestegen rente in het eerste kwartaal van 2021.
De komende drie jaren zal toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) nog drie keer een vergelijkbare wijziging doorvoeren.

Beleidsdekkingsgraad stijgt
In de eerste drie maanden van 2021 steeg het vermogen van Forward, terwijl de verplichtingen daalden. Hierdoor steeg de actuele dekkingsgraad met 10%-punt naar 125%. Voor het eerst in meer dan twee jaar steeg ook de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad van 12 maanden). Deze ging van 110 naar 112%; voor de dekkingsgraden die uit het gemiddelde wegvielen, kwamen namelijk hogere cijfers in de plaats.

Forward 31 maart 2021 31 december 2020
Fondsvermogen € 459 miljoen € 452 miljoen
Pensioenverplichtingen € 368 miljoen € 392 miljoen
Kwartaalrendement (incl. afdekking risico's) -2,5% 4,9%
Actuele dekkingsgraad 125% 115%
Beleidsdekkingsgraad 112% 110%
TBI-dekkingsgraad 128% 126%
Rekenrente 0,70% 0,43%

Toelichting op de dekkingsgraden

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen (waarde van de beleggingen) en de pensioenverplichtingen (waarde van alle toekomstige uitkeringen). Bij het besluit tot een pensioenverhoging zijn de standen van twee verschillende dekkingsgraden van Forward per eind oktober bepalend: 

  • Beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.
  • TBI-dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad waarbij Forward uw pensioen volledig kan indexeren. ‘TBI’ staat voor toekomstbestendige indexatie: volgens de wet mogen wij alleen volledig indexeren, als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken.

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de TBI-dekkingsgraad, kunnen wij de pensioenen volledig verhogen. Wat er gebeurt als deze dekkingsgraden zich anders tot elkaar verhouden, leest u onderaan de grafiek met de dekkingsgraden op deze website.