Financiële positie tweede kwartaal 2019

De actuele dekkingsgraad van Forward is het afgelopen kwartaal fors gedaald met 9%-punt. Ook de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden (de beleidsdekkingsgraad) daalde, met 3%-punt. In dit artikel leest u meer over de kerncijfers van Forward per 30 juni 2019.

Vermogen stijgt
Het vermogen van Forward steeg in het afgelopen kwartaal met € 26 miljoen. Naast de premies die Forward ontving, werd een rendement op de beleggingen behaald van 4,8%. Deze winst is voor een groot deel te danken aan het feit dat Forward het risico op een dalende rente gedeeltelijk afdekt.

Onder Beleggen vindt u meer informatie over hoe het totaalrendement tot stand is gekomen.

Verplichtingen stijgen
De pensioenverplichtingen van Forward zijn in het tweede kwartaal van 2019 met € 35 miljoen gestegen. Dit is niet alleen het gevolg van drie maanden nieuwe pensioenopbouw; vooral de forse daling van de rente met 0,28%-punt naar 1,08% speelde een rol. Deze rentedaling houdt al geruime tijd aan en zorgt ervoor dat pensioenfondsen steeds meer geld nodig hebben om alle huidige en toekomstige pensioenen uit te betalen. 

Beleidsdekkingsgraad daalt
Doordat de verplichtingen van Forward meer stegen dan het vermogen is de actuele dekkingsgraad het afgelopen kwartaal met 9%-punt gedaald naar 123%. Dit is onder de kritische grens voor een pensioenverhoging (zie verderop meer informatie over deze ‘TBI-dekkingsgraad’). De beleidsdekkingsgraad is echter doorslaggevend voor het besluit om de pensioenen te verhogen. Dat besluit is gebaseerd op de situatie van eind oktober.

De beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad van 12 maanden) daalde in het afgelopen kwartaal met 3%-punt naar 134%. Dit komt doordat de dekkingsgraden die nu uit het gemiddelde zijn weggevallen, hoger waren dan die van de afgelopen drie maanden. 

Overigens kunnen de opgebouwde pensioenen van actieven vrijwel zeker tot en met 2020 worden verhoogd. Voor dat doel heeft Forward bij de oprichting in 2015 namelijk een speciale pot met geld van Unilever meegekregen; het ‘indexatiedepot’.

Forward 30 juni 2019 31 maart 2019
Fondsvermogen € 305 miljoen € 279 miljoen
Pensioenverplichtingen € 247 miljoen € 212 miljoen
Kwartaalrendement (incl. afdekking risico's) 4,8% 9,5%
Actuele dekkingsgraad 123% 132%
Beleidsdekkingsgraad 134% 137%
TBI dekkingsgraad 127% 128%
Rekenrente 1,08% 1,36%

Toelichting op de dekkingsgraden
De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen (waarde van de beleggingen) en de pensioenverplichtingen (waarde van alle toekomstige uitkeringen). Bij het besluit tot een pensioenverhoging zijn de standen van twee verschillende dekkingsgraden van Forward per eind oktober bepalend: 

  • Beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.
  • TBI-dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad waarbij Forward uw pensioen volledig kan indexeren. ‘TBI’ staat voor toekomstbestendige indexatie: volgens de wet mogen wij alleen volledig indexeren, als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken.

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de TBI-dekkingsgraad, kunnen wij de pensioenen volledig verhogen. Wat er gebeurt als deze dekkingsgraden zich anders tot elkaar verhouden, leest u onderaan de grafiek met de dekkingsgraden op deze website.