Financiële positie eind 2018

De actuele dekkingsgraad van Forward is in het vierde kwartaal van 2018 met 10%-punt gedaald naar 131%. De gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden (de beleidsdekkingsgraad) daalde ook, met 3%-punt naar 140%. In dit artikel leest u meer over de kerncijfers van Forward per 31 december 2018. De genoemde cijfers zijn voorlopige eindejaarcijfers. Naar verwachting zullen er nog kleine wijzigingen plaatsvinden. Over enkele maanden worden de definitieve cijfers over 2018 gepubliceerd in het jaarverslag.

Vermogen stijgt
Het vermogen van Forward steeg met € 15 miljoen. Aan de ene kant kregen we ruim € 18 miljoen binnen uit premies en voor de pensioenverhoging van 4,97% voor actieve deelnemers (uit het zogenoemde indexatiedepot). Daar tegenover stond een verlies van 2,3% op de beleggingen, veroorzaakt door wereldwijd gedaalde beurskoersen. Vooral het verlies op de groeiportefeuille (met daarin aandelen, hoogrenderende obligaties en beursgenoteerd vastgoed) van ruim 6% had grote invloed.
Een uitsplitsing van het totaalrendement naar de verschillende beleggingscategorieën vindt u onder de kop Beleggen op deze website.

Verplichtingen stijgen
De pensioenverplichtingen van Forward zijn in het laatste kwartaal van 2018 met € 22 miljoen gestegen. Dit is niet alleen het gevolg van drie maanden nieuwe pensioenopbouw; de stijging werd met name veroorzaakt door de pensioenverhoging (indexatie) voor actieven van 4,97%. Ook de (relatief grote) daling van de rente van 0,14%-punt speelde een rol; bij een lagere rente heeft een pensioenfonds namelijk meer geld nodig om alle toekomstige pensioenen uit te betalen. 

Beleidsdekkingsgraad daalt
Doordat de verplichtingen meer stegen dan het vermogen is de actuele dekkingsgraad (de verhouding tussen vermogen en verplichtingen) het afgelopen kwartaal met 10%-punt gedaald naar 131%. Ook de beleidsdekkingsgraad (het 12-maandsgemiddelde) is in de afgelopen 3 maanden gedaald, met 3%-punt naar 140%. Dit komt doordat de dekkingsgraden van het laatste kwartaal van 2017 – die nu uit het 12-maandsgemiddelde zijn weggevallen – hoger waren dan de dekkingsgraden van het afgelopen kwartaal, die daarvoor in de plaats zijn gekomen.

Forward 31 december 2018 30 september 2018
Fondsvermogen € 244 miljoen € 229 miljoen
Pensioenverplichtingen € 186 miljoen € 163 miljoen
Kwartaalrendement (incl. afdekking risico's) -2,3% -0,5%
Actuele dekkingsgraad 131% 141%
Beleidsdekkingsgraad 140% 143%
TBI-dekkingsgraad 130% 130%
Rekenrente 1,61% 1,75%

Toelichting op de dekkingsgraden

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen (waarde van de beleggingen) en de pensioenverplichtingen (waarde van alle toekomstige uitkeringen). Bij het besluit tot een pensioenverhoging zijn de standen van twee verschillende dekkingsgraden van Forward per eind oktober bepalend: 

  • Beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.
  • TBI-dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad waarbij Forward uw pensioen volledig kan indexeren. ‘TBI’ staat voor toekomstbestendige indexatie: volgens de wet mogen wij alleen volledig indexeren, als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken.

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de TBI-dekkingsgraad, kunnen wij de pensioenen volledig verhogen. Wat er gebeurt als deze dekkingsgraden zich anders tot elkaar verhouden, leest u onderaan de grafiek met de dekkingsgraden op deze website.