Financiële positie derde kwartaal 2019

De actuele dekkingsgraad van Forward is het afgelopen kwartaal gedaald met 6%-punt. De gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden (de beleidsdekkingsgraad) daalde met hetzelfde percentage naar 128%. In dit artikel leest u meer over de kerncijfers van Forward per 30 september 2019.

Vermogen stijgt
Het vermogen van Forward steeg in het afgelopen kwartaal met € 37 miljoen. Naast de premies die Forward ontving, werd een rendement op de beleggingen behaald van 8,4%. Deze winst is voor een groot deel te danken aan het feit dat Forward het risico op een dalende rente gedeeltelijk afdekt.

Onder Beleggen vindt u meer informatie over hoe het totaalrendement tot stand is gekomen.

Verplichtingen stijgen
De pensioenverplichtingen van Forward zijn in het tweede kwartaal van 2019 met € 44 miljoen gestegen. Dit is niet alleen het gevolg van drie maanden nieuwe pensioenopbouw; vooral de forse daling van de rente naar 0,72% speelde een rol. Door deze aanhoudende rentedaling moeten pensioenfondsen steeds meer geld in kas hebben om alle huidige en toekomstige pensioenen uit te betalen. 

Beleidsdekkingsgraad daalt
Doordat de verplichtingen van Forward meer stegen dan het vermogen is de actuele dekkingsgraad het afgelopen kwartaal met 6%-punt gedaald naar 117%. De beleidsdekkingsgraad daalde met eenzelfde percentage naar 128%. Dit komt doordat de dekkingsgraden die nu uit het jaargemiddelde zijn weggevallen, hoger waren dan die van de afgelopen drie maanden. 

Indexatiebesluit
De beleidsdekkingsgraad van eind september bedroeg nog maar 3%-punt meer dan de minimale dekkingsgraad (TBI-dekkingsgraad) die nodig is voor een pensioenverhoging. De beleidsdekkingsgraad van eind oktober is bepalend voor het indexatiebesluit; worden de pensioenen per 1 januari 2020 verhoogd, en zo ja, met hoeveel procent?

De opgebouwde pensioenen van actieven kunnen vrijwel zeker tot en met 2020 worden verhoogd op basis van de cao-loonstijging. Voor dat doel heeft Forward bij de oprichting in 2015 namelijk een speciale pot met geld van Unilever meegekregen; het ‘indexatiedepot’.
Voor de gepensioneerden lijkt de beleidsdekkingsgraad net voldoende voor een pensioenverhoging op basis van de prijsstijging. Het wordt dan de vraag met welk percentage de pensioenen verhoogd zullen worden.

Via de eService in november laten wij u weten welk besluit het bestuur heeft genomen.
 

  30 september 2019 30 juni 2019
Fondsvermogen € 342 miljoen € 305 miljoen
Pensioenverplichtingen € 291 miljoen € 247 miljoen
Kwartaalrendement (incl. afdekking risico's) 8,4% 4,8%
Actuele dekkingsgraad 117% 123%
Beleidsdekkingsgraad 128% 134%
TBI-dekkingsgraad 125% 127%
Rekenrente 0,72% 1,08%

Toelichting op de dekkingsgraden

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen (waarde van de beleggingen) en de pensioenverplichtingen (waarde van alle toekomstige uitkeringen). Bij het besluit tot een pensioenverhoging zijn de standen van twee verschillende dekkingsgraden van Forward per eind oktober bepalend: 

Beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.
TBI-dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad waarbij Forward uw pensioen volledig kan indexeren. ‘TBI’ staat voor toekomstbestendige indexatie: volgens de wet mogen wij alleen volledig indexeren, als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken.

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de TBI-dekkingsgraad, kunnen wij de pensioenen volledig verhogen. Wat er gebeurt als deze dekkingsgraden zich anders tot elkaar verhouden, leest u onderaan de grafiek met de dekkingsgraden op deze website.