Financiële situatie Progress eind 2020

In het laatste kwartaal van 2020 steeg de actuele dekkingsgraad van Progress aanzienlijk, met 11%-punt naar 128%. De beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste 12 maanden) daalde echter wel; met 2%-punt naar 117%. In dit artikel leest u meer over de kerncijfers van Progress per 31 december 2020. 

Alle cijfers in dit artikel zijn voorlopige eindejaarcijfers. De definitieve cijfers, die naar verwachting minimaal zullen afwijken, publiceren wij over enkele maanden in het jaarverslag.
 
Vermogen stijgt
Progress haalde in het laatste kwartaal van 2020 een rendement op de beleggingen van 6,2%. Met name de aankondiging in november van een corona-vaccin zorgde voor een positief sentiment op de aandelenbeurzen. Na aftrek van de uitbetaalde pensioenen steeg het vermogen van Progress in het afgelopen kwartaal dan ook met € 285 miljoen.

Onder Beleggen vindt u meer informatie over hoe het totaalrendement tot stand is gekomen.

Verplichtingen dalen
In het afgelopen kwartaal daalde de rekenrente licht. Hoewel dit normaal gesproken tot een stijging van de verplichtingen leidt (want wij moeten bij een lagere rente meer geld reserveren), daalden de verplichtingen van Progress juist met bijna € 175 miljoen. Dit werd veroorzaakt door de nieuwe zogenoemde ‘sterftegrondslagen’ die wij gebruiken. Die gaan uit van een minder snelle stijging van de levensverwachting dan eerdere gegevens. 

Daling beleidsdekkingsgraad 
In het afgelopen kwartaal steeg het vermogen van Progress terwijl de verplichtingen daalden. Daardoor nam de actuele dekkingsgraad (de verhouding tussen vermogen en verplichtingen) toe, met 11%-punt naar 128%. De beleidsdekkingsgraad daalde echter wel, met 2%-punt naar 117%. Dit komt doordat de hogere cijfers van eind 2019 in het 12-maands gemiddelde vervangen werden door lagere cijfers van eind 2020. 

Terugblik afgelopen jaar
Als we de situatie van eind december 2020 vergelijken met die van eind 2019, zien we dat de actuele dekkingsgraad zich met 128% vrijwel op hetzelfde niveau bevindt. Toch is de beleidsdekkingsgraad het afgelopen jaar met 10%-punt gedaald. De gemiddelde dekkingsgraad in 2020 was dus – vooral vanwege de reactie op het coronavirus het eerste halfjaar – veel lager dan in 2019.
 
Progress 31 december 2020 30 september 2020
Fondsvermogen € 5.578 miljoen € 5.293 miljoen
Pensioenverplichtingen € 4.364 miljoen € 4.537 miljoen
Kwartaalrendement (incl. afdekking risico's) 6,2% 2,2%
Actuele dekkingsgraad 128% 117%
Beleidsdekkingsgraad 117% 119%
TBI-dekkingsgraad 122% 123%
Rekenrente 0,12% 0,16%

Toelichting op de dekkingsgraden
De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen (waarde van de beleggingen) en de pensioenverplichtingen (waarde van alle toekomstige uitkeringen). Bij het besluit tot een pensioenverhoging zijn de standen van twee verschillende dekkingsgraden van Progress per eind oktober bepalend: 

  • Beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.
  • TBI-dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad waarbij Progress uw pensioen volledig kan indexeren. ‘TBI’ staat voor toekomstbestendige indexatie: volgens de wet mogen wij alleen volledig indexeren, als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken.

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de TBI-dekkingsgraad, kunnen wij de pensioenen volledig verhogen. Wat er gebeurt als deze dekkingsgraden zich anders tot elkaar verhouden, leest u onderaan de grafiek met de dekkingsgraden op deze website.