Beleggingsbeleid

Het Unilever Pensioenfonds wil met de Progress-beleggingen van in totaal ongeveer € 5 miljard euro een goed rendement behalen. Dat is nodig om het pensioen betaalbaar te houden en jaarlijks te kunnen verhogen. Om die doelstelling te realiseren wordt in het beleggingsbeleid gestreefd naar een optimale afweging tussen rendement en risico. Verderop op deze pagina leest u hier meer over.

Wij willen niet ten koste van alles goede rendementen behalen. Bij het samenstellen van de beleggingsportefeuille kijken wij daarom bijvoorbeeld of bedrijven geen dingen doen waar wij het niet mee eens kunnen zijn (meer hierover leest u op deze website onder Duurzaam beleggen). Ook willen wij geen onverantwoorde risico's lopen met onze beleggingen. Verder wordt bij de uitvoering van het beleggingsbeleid iedere vorm van belangenverstrengeling vermeden. De bestuursleden en de medewerkers van het Unilever Pensioenfonds ondertekenen hiervoor ieder jaar een gedragscode.

Beheer van de beleggingen

Het bestuur van het Unilever Pensioenfonds is verantwoordelijk voor het vermogen en bepaalt het beleggingsbeleid.

Het vermogensbeheer is ondergebracht bij Univest Company. Univest is onderdeel van Unilever en verenigt de kennis van vermogensbeheerders die aan Unilever-pensioenfondsen wereldwijd zijn verbonden. Univest coördineert namelijk ook het vermogensbeheer voor een aantal andere Unilever-pensioenfondsen, zoals die in Amerika en het Verenigd Koninkrijk.
Omdat het Unilever Pensioenfonds verantwoordelijk blijft voor de beleggingen, zijn er met Univest afspraken gemaakt over de uitvoering van het beleggingsbeleid. Uiteraard houden wij nauw toezicht op deze uitvoering. Wij hebben hiervoor een Risk Manager in dienst en daarnaast is ook in het bestuur de nodige deskundigheid over beleggingen aanwezig.

Verder laten wij ons over de beleggingsstrategie adviseren door de Beleggingsadviescommissie (BAC). Deze commissie bestaat naast drie bestuursleden van het Unilever Pensioenfonds uit drie externe adviseurs, van wie er twee onafhankelijk zijn en één bij Unilever werkzaam is.
 

5 pijlers van ons strategisch beleggingsbeleid

1. Spreiding over verschillende beleggingscategorieën
In de strategische asset mix leggen wij vast hoeveel wij per beleggingscategorie (aandelen, vastgoed, etc.) willen beleggen. Uitgangspunt hierbij is dat we onze beleggingen voldoende spreiden over de diverse beleggingscategorieën, en ook per sector en geografisch.

2. Vermindering van de valutarisico's
Het beleggen van vermogen in vreemde valuta brengt wisselkoersrisico's met zich mee. Door het afdekken van deze risico's wordt ons belegd vermogen minder gevoelig voor valutaschommelingen ten opzichte van de euro.

3. Vermindering van de rente- en inflatiegevoeligheid
De pensioenverplichtingen zijn gevoelig voor veranderingen in de rente en inflatie. Door het afsluiten van rente- en inflatiederivaten brengen wij deze gevoeligheid terug. Dit is onderdeel van het dynamische beleggingsbeleid, zie pijler 4.

4. Toepassing van een dynamisch beleggingsbeleid
Progress is een gesloten collectiviteitkring binnen het Unilever Pensioenfonds; er worden geen nieuwe pensioenen meer opgebouwd. Wij hebben ons beleggingsbeleid daarop aangepast. Ook nemen wij bewust minder risico als de dekkingsgraad hoog is. Het doel van dit beleid is om uw pensioen jaarlijks volledig te kunnen verhogen. De dekkingsgraad is hierbij bepalend.

5. Duurzaam beleggen
Het Unilever Pensioenfonds heeft een actief beleid voor duurzaam beleggen op de gebieden milieu, sociaal (beleid) en goed ondernemingsbestuur. Meer hierover leest u op deze website onder Duurzaam beleggen.
 

Verklaring beleggingsbeginselen

Het bestuur van Unilever Pensioenfonds heeft onze uitgangspunten voor het beleggingsbeleid vastgelegd in de 'Verklaring beleggingsbeginselen'. In die verklaring is ook de uitvoering van het beleggingsbeleid beschreven én de organisatorische randvoorwaarden die moeten zorgen voor een goede beheersing van het beleggingsproces.

Verklaring beleggingsbeginselen (pdf)