Financiële positie eind 2019

De actuele dekkingsgraad van Progress steeg in het laatste kwartaal van 2019 met 7%-punt naar 129%. De gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden (de beleidsdekkingsgraad) daalde echter met 2%-punt naar 127%.
In dit artikel leest u meer over de kerncijfers van Progress per 31 december 2019.

Alle cijfers in dit artikel zijn voorlopige eindejaarcijfers. De definitieve cijfers, die naar verwachting minimaal zullen afwijken, publiceren wij over enkele maanden in het jaarverslag.

Verplichtingen dalen
De verplichtingen – de waarde van alle pensioenen die Progress tot in de verre toekomst moet uitbetalen – daalden in het vierde kwartaal van 2019 met € 210 miljoen. Dit werd – na een jaar van aanhoudende rentedalingen – veroorzaakt door een stijging van de rekenrente; deze ging van 0,36% naar 0,67%. Dit is gunstig, omdat een pensioenfonds bij een hogere rente minder geld hoeft te reserveren om de pensioenen uit te kunnen betalen.

Vermogen stijgt
In het laatste kwartaal van 2019 steeg het vermogen van Progress. Tegenover de uitbetaling van de pensioenen stond een totaalrendement op de beleggingen van 2,1%. Per saldo zorgde dit voor een stijging van het vermogen met € 73 miljoen. 

Onder Beleggen vindt u meer informatie over hoe het totaalrendement tot stand is gekomen.

Beleidsdekkingsgraad daalt
In het laatste kwartaal van 2019 steeg dus het vermogen van Progress terwijl de verplichtingen daalden. Dit zorgde voor een stijging van de actuele dekkingsgraad (de verhouding tussen vermogen en verplichtingen). Die dekkingsgraad kwam uit op 129%; een stijging van 7%-punt.
De beleidsdekkingsgraad – de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden – daalde echter met 2%-punt naar 127%. De cijfers die uit het gemiddelde zijn weggevallen waren namelijk hoger dan de nieuwe cijfers die ervoor in de plaats kwamen.

Terug- en vooruitblik
Als we de situatie vergelijken met die van eind 2018, zien we dat de actuele dekkingsgraad zich vrijwel op hetzelfde niveau bevindt. De beleidsdekkingsgraad daarentegen is 12%-punt gedaald. Dat komt doordat de gemiddelde dekkingsgraad in 2019 veel lager was dan in 2018.

Voor een volledige indexatie volgend jaar is het belangrijk dat de beleidsdekkingsgraad hoger blijft dan de TBI-dekkingsgraad. Uit onderstaande tabel blijkt dat dit nu nog het geval is: 127% ten opzichte van 123%. Meer informatie hierover leest u in het artikel Kans op volledige indexatie neemt af.

Progress 31 december 2019 30 september 2019
Fondsvermogen € 5.476 miljoen € 5.403 miljoen
Pensioenverplichtingen € 4.232 miljoen € 4.442 miljoen
Kwartaalrendement (incl. afdekking risico's) 2,1% 3,6%
Actuele dekkingsgraad 129% 122%
Beleidsdekkingsgraad 127% 129%
TBI-dekkingsgraad 123% 121%
Rekenrente 0,67% 0,36%

Toelichting op de dekkingsgraden

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen (waarde van de beleggingen) en de pensioenverplichtingen (waarde van alle toekomstige uitkeringen). Bij het besluit tot een pensioenverhoging zijn de standen van twee verschillende dekkingsgraden van Progress per eind oktober bepalend: 

  • Beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.
  • TBI-dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad waarbij Progress uw pensioen volledig kan indexeren. ‘TBI’ staat voor toekomstbestendige indexatie: volgens de wet mogen wij alleen volledig indexeren, als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken.

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de TBI-dekkingsgraad, kunnen wij de pensioenen volledig verhogen. Wat er gebeurt als deze dekkingsgraden zich anders tot elkaar verhouden, leest u onderaan de grafiek met de dekkingsgraden op deze website