Pensioenakkoord: dit gaat er gebeuren

Een jaar geleden bereikten werkgevers- en werknemersorganisaties (sociale partners) samen met het kabinet op hoofdlijnen een akkoord over de toekomst van het pensioenstelsel. Toen werd al besloten dat de AOW-leeftijd minder snel zal stijgen dan eerder was afgesproken. Na een jaar onderhandelen is begin juli ook overeenstemming bereikt over andere aspecten van het akkoord.

Het hele Nederlandse pensioenstelsel gaat door het akkoord op de schop, maar wat het nieuwe stelsel concreet betekent voor individuele deelnemers wordt pas over een aantal jaren duidelijk.

Knelpunten aangepakt
In het nieuwe pensioenstelsel krijgen werknemers geen toezegging meer over de toekomstige hoogte van het pensioen; er wordt alleen nog een verwachting van de hoogte gegeven. Door toezeggingen los te laten, hoeven pensioenfondsen minder geld te reserveren.

De pensioenen gaan in het nieuwe stelsel meer meebewegen met de economie. Hierdoor kunnen ze in de toekomst eerder worden verhoogd, maar ook eerder worden verlaagd. 

In het nieuwe stelsel vervalt de zogenoemde doorsneepremie. Nu betalen jong en oud nog dezelfde premie voor een gelijk pensioen; in het nieuwe stelsel gaan jongeren – voor hetzelfde geld – meer pensioen opbouwen dan ouderen.

Nieuwe regels ook voor het Progress- en Forward-pensioen?
Het nieuwe stelsel heeft in ieder geval betrekking op Forward.
Omdat Progress een gesloten pensioenfonds (officieel ‘kring van het Unilever-pensioenfonds’) is, blijven mogelijk de huidige spelregels ‒ als uitzondering ‒ op Progress van toepassing. Hieronder valt onder meer de bijstortingsverplichting van Unilever waardoor het Progress-pensioen nu niet verlaagd kan worden. Of de huidige regels inderdaad bij Progress blijven gelden, kan pas later met zekerheid gezegd worden. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Net als nu zullen de premies die Unilever en deelnemers betalen collectief worden belegd. Wat in het nieuwe stelsel verandert, is dat Forward elk jaar voor iedere deelnemer gaat berekenen wat zijn of haar deel van de pensioenpot is. Op basis daarvan wordt vervolgens een inschatting gemaakt van het toekomstige pensioen. Ook over deze en andere wijzigingen houden wij u de komende tijd uiteraard op de hoogte.

Hoe verloopt het proces verder?
Allereerst moeten de Eerste en Tweede Kamer nog akkoord gaan met het uitgewerkte pensioenakkoord. Pas daarna wordt de nieuwe pensioenwet van kracht. Naar verwachting is dat op 1 januari 2022.

Vervolgens zijn bij elk pensioenfonds de sociale partners (bij ons zijn dat Unilever en vakbonden) aan zet: op basis van de nieuwe regels gaan zij afspraken maken over de inhoud van een nieuwe pensioenregeling. Uiteindelijk moeten wij als pensioenfonds deze afspraken vertalen in onze administratie en communicatie. Naar verwachting is dit in 2026 gereed.