Progress-pensioen gepensioneerden en gewezen deelnemers stijgt grotendeels mee met inflatie

Op 1 januari 2023 worden de Progress-pensioenen van pensioengerechtigden en gewezen deelnemers (oud-Unilever-medewerkers) niet volledig, maar gedeeltelijk verhoogd. In dit artikel lichten wij toe dat de verhoging per 1 januari 2023 uitkomt op 13,54%.

Doelstelling pensioenverhoging 2023
Voor zowel pensioengerechtigden als gewezen deelnemers is onze doelstelling een pensioenverhoging (indexatie) die gelijk is aan de prijsontwikkeling (inflatie) in het afgelopen jaar. We kijken hiervoor naar de periode van 1 november 2021 tot 1 november 2022 en gaan altijd uit van de zogenoemde “afgeleide Consumentenprijsindex” (CPI afgeleid). Deze komt over de genoemde periode uit op 16,93%. Dat is een paar procent hoger dan de cijfers die u in de media hoort.*

Om de 16,93% toe te kennen moet de financiële situatie per eind oktober goed genoeg zijn. Hiervoor kijken we naar de beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde verhouding tussen vermogen en verplichtingen in het afgelopen jaar. Met 166% stond Progress er op 31 oktober jl. financieel goed voor.

Op basis van de financiële situatie is een volledige verhoging mogelijk. Het bestuur van het Unilever Pensioenfonds vindt dit echter niet verstandig en maakt daarom gebruik van de bevoegdheid om anders te besluiten. De pensioenen worden in januari niet volledig (met 100%) maar met 80% van 16,93% verhoogd. Dat komt neer op een verhoging van 13,54%. We leggen dit besluit hieronder uit.

Uitzonderlijke situatie op de financiële markten
Al maanden lang is er sprake van uitzonderlijke situaties op de financiële markten. Zo kwam de inflatie de afgelopen 30 jaar nooit boven de 4% uit, maar bedraagt deze nu dus bijna 17%! Bovendien is de rente in negen maanden gestegen van 0,5% naar 2,5%. Aangezien wij onze verplichtingen moeten berekenen aan de hand van de rente, zorgde dit in diezelfde periode voor een extreem snelle daling van de verplichtingen van Progress. Deze gingen met ruim een miljard euro omlaag: van ruim € 4 miljard naar nog geen € 3 miljard nu.

Aan de andere kant hebben tegenvallende beleggingsresultaten ervoor gezorgd, dat het vermogen van Progress in het afgelopen jaar met meer dan een half miljard euro is geslonken.

In korte tijd hebben zich dus enorme schommelingen voorgedaan in factoren die van invloed zijn op de financiële situatie en daarmee op het indexatiebesluit. Hoe dit zich de komende maanden zal ontwikkelen, is zeer onzeker.

Voorzichtigheid bij indexatiebesluit
De uitzonderlijke situatie op de financiële markten én onzekerheid over de toekomst daarvan maakten dat het bestuur voorzichtig was bij het nemen van het indexatiebesluit.
Na uitvoerig beraad en afweging van uiteenlopende mogelijkheden is besloten om bij Progress 80% van de doelstelling toe te kennen. Dit betekent voor pensioengerechtigden en gewezen deelnemers een pensioenverhoging van 13,54% per 1 januari 2023.

Bij dit besluit speelt ook een rol dat de gemiste indexatie (het verschil tussen 16,93% en 13,54%) niet is verdwenen. Als de goede financiële situatie van Progress aanhoudt, kan de gemiste indexatie de komende jaren namelijk worden ingehaald.

Ondanks dat de 13,54% geen volledige pensioenverhoging betekent, betreft dit de hoogste indexatie die Progress in haar ruim 100-jarig bestaan heeft toegekend.
 

* In de CPI afgeleid worden wijzigingen die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen niet meegenomen. De verlaging van het Btw-tarief op energie en andere energiekortingen het afgelopen jaar hebben daarom niét tot een lagere afgeleide CPI geleid, maar wel tot een lager “gewoon” inflatiecijfer. Dit laatste cijfer hoort u in de media.

eService-abonnees en bezoekers van deze website zijn als eerste op de hoogte van dit indexatiebesluit. In december informeren wij alle pensioengerechtigden persoonlijk over de verhoging van hun pensioen.