Progress-pensioen van actieven stijgt grotendeels mee met cao-lonen

De opgebouwde Progress-pensioenen van de huidige Unilever-medewerkers (zogenoemde ‘actieven’) worden volgend jaar niet volledig, maar gedeeltelijk verhoogd. In dit artikel lichten wij toe waarom dat zo is, én dat de opgebouwde pensioenen op 1 januari 2023 met 3,63% stijgen.

Doelstelling pensioenverhoging 2023
Voor actieve deelnemers is onze doelstelling: een jaarlijkse pensioenverhoging (indexatie) die gelijk is aan de stijging van de cao-lonen bij Unilever in het jaar daarvoor.

De cao-lonen stegen in 2022 met 4,54%. Dat is het totaal van de stijging met 1% per 1 januari en met 3,5% per 1 april 2022.

Voorwaarde voor een volledige verhoging van 4,54% is dat de financiële situatie goed genoeg is. Hiervoor kijken we naar de zogenoemde “beleidsdekkingsgraad” – de gemiddelde verhouding tussen vermogen en verplichtingen in het afgelopen jaar.
Met een beleidsdekkingsgraad van 166% op 31 oktober 2022 staat Progress er financieel goed voor.

Op basis van de financiële situatie is een volledige verhoging mogelijk. Het bestuur van het Unilever Pensioenfonds vindt dit echter niet verstandig en maakt daarom gebruik van de bevoegdheid om anders te besluiten. Alle Progress-pensioenen worden in januari niet volledig (voor 100%) maar voor 80% van de doelstelling verhoogd. Dat komt voor actieven neer op een verhoging van 3,63%. We leggen dit besluit hieronder uit.

Uitzonderlijke situatie op de financiële markten
Al maanden lang is er sprake van uitzonderlijke situaties op de financiële markten. Zo kwam de inflatie de afgelopen 30 jaar nooit boven de 4% uit, maar bedraagt deze nu bijna 17%! Bovendien is de rente in negen maanden gestegen van 0,5% naar 2,5%. Aangezien wij onze verplichtingen moeten berekenen aan de hand van de rente, zorgde dit in diezelfde periode voor een extreem snelle daling van de verplichtingen van Progress. Deze gingen met ruim een miljard euro omlaag: van ruim € 4 miljard naar nog geen € 3 miljard nu.

Aan de andere kant hebben tegenvallende beleggingsresultaten ervoor gezorgd dat het vermogen van Progress in het afgelopen jaar met meer dan een half miljard euro is geslonken.

In korte tijd hebben zich dus enorme schommelingen voorgedaan in factoren die van invloed zijn op de financiële situatie en daarmee op het indexatiebesluit. Hoe deze zich de komende maanden zullen ontwikkelen, is zeer onzeker.

Voorzichtigheid bij indexatiebesluit
De uitzonderlijke situatie op de financiële markten én onzekerheid over de toekomst daarvan maakten dat het bestuur voorzichtig was bij het nemen van het indexatiebesluit.
Na uitvoerig beraad en afweging van uiteenlopende mogelijkheden is besloten om bij Progress 80% van de doelstelling toe te kennen. Dit betekent voor actieve deelnemers een pensioenverhoging van 3,63% per 1 januari 2023.

Bij dit besluit speelt ook een rol dat de gemiste indexatie (het verschil tussen 4,54% en 3,63%) niet is verdwenen. Als de goede financiële situatie van Progress aanhoudt, kan de gemiste indexatie de komende jaren namelijk worden ingehaald.


eService-abonnees en bezoekers van deze website zijn als eerste op de hoogte van dit indexatiebesluit. In december informeren wij alle actieven persoonlijk over de verhoging van hun pensioen.