Financiële situatie Progress eind 2022

In het laatste kwartaal van 2022 daalde de actuele dekkingsgraad van 183% naar 166%. De beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste 12 maanden) bleef vrijwel stabiel en eindigde op 170%. Dat is maar liefst 26%-punt hoger dan eind 2021. 

In dit artikel leest u meer over de kerncijfers van Progress per 31 december 2022.

Alle cijfers in dit artikel zijn voorlopige eindejaarcijfers. De definitieve cijfers publiceren wij over enkele maanden in het jaarverslag.

Forse stijging verplichtingen door indexatie
Per 1 januari 2023 verhoogde Progress de pensioenen van alle deelnemers. De actieven kregen een indexatie van 3,63%. Vanwege de hoge inflatie was de indexatie voor de pensioengerechtigden en gewezen deelnemers maar liefst 13,54%. Deze indexaties leidden tot een ongekend effect op de pensioenverplichtingen. Die namen hierdoor met circa € 350 miljoen toe. Hiertegenover stond een lichte stijging van de rente, wat de stijging van de verplichtingen enigszins drukte. Per saldo namen de verplichtingen bij Progress in het vierde kwartaal met ruim € 300 miljoen toe tot € 3,2 miljard. 

Vermogen stabiel
In het laatste kwartaal behaalde Progress een beleggingsrendement van 0,8%. Dat woog ongeveer op tegen het bedrag dat we in dat kwartaal aan de pensioengerechtigden uitbetaalden. Het vermogen bleef hierdoor stabiel op ruim € 5,3 miljard. 

Onder Beleggen vindt u meer informatie over hoe het totaalrendement tot stand is gekomen.

Beleidsdekkingsgraad op 170%
Door de sterke stijging van de pensioenverplichtingen en een vrijwel gelijkblijvend vermogen daalde de actuele dekkingsgraad in het vierde kwartaal van 183% naar 166%. Toch steeg de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad van 12 maanden) naar 170%. De cijfers van het vierde kwartaal van 2021 die uit het gemiddelde wegvielen, waren namelijk lager dan cijfers over hetzelfde kwartaal van dit jaar. De beleidsdekkingsgraad van 170% is 26%-punt hoger dan eind 2021 (toen 144%). Daarmee is de financiële situatie van Progress zeer goed te noemen. 

Progress

31 december 2022

30 september 2022

Fondsvermogen

€ 5.314 miljoen

€ 5.309 miljoen

Pensioenverplichtingen

€ 3.201 miljoen

€ 2.895 miljoen

Kwartaalrendement (incl. afdekking risico's)

0,8%

-1,3%

Actuele dekkingsgraad

166%

183%

Beleidsdekkingsgraad

170%

163%

TBI-dekkingsgraad

129%*

138%

Rekenrente

2,69%

2,58%

*  De TBI-dekkingsgraad (zie toelichting hieronder) schommelt de laatste tijd vanwege de wisselende verwachtingen rondom de hoogte van de inflatie. Dat is namelijk een belangrijke factor bij de vaststelling van de TBI-dekkingsgraad. 
 

Toelichting op de dekkingsgraden
De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen (waarde van de beleggingen) en de pensioenverplichtingen (waarde van alle toekomstige uitkeringen). Bij het besluit tot een pensioenverhoging zijn de standen van twee verschillende dekkingsgraden van Progress per eind oktober bepalend: 

  • Beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.
  • TBI-dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad waarbij Progress uw pensioen volledig kan indexeren. ‘TBI’ staat voor toekomstbestendige indexatie: volgens de wet mogen wij alleen volledig indexeren, als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken.

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de TBI-dekkingsgraad, kunnen wij de pensioenen volledig verhogen. Wat er gebeurt als deze dekkingsgraden zich anders tot elkaar verhouden, leest u onderaan de grafiek met de dekkingsgraden op deze website.