Financiële situatie Progress eerste kwartaal 2023

Het gebeurt niet vaak dat in een kwartaal alle kerncijfers met betrekking tot de financiële situatie (vrijwel) stabiel bleven. Het eerste kwartaal van Progress in 2023 laat zich echter zo wel het beste samenvatten.

In dit artikel leest u meer over de kerncijfers van Progress per 31 maart 2023.

Positief rendement – vermogen stijgt licht
Het rendement van Progress over het eerste kwartaal van 2023 was 1,7%. Vooral de aandelen droegen hieraan bij; die stegen flink in waarde. Dit ondanks het tumult in maart bij regiobanken in de Verenigde Staten en het Zwitserse Credit Suisse.

Het vermogen van Progress nam in het eerste kwartaal licht toe naar (afgerond) € 5,4 miljard. Het positieve rendement woog namelijk op tegen de uitbetalingen aan pensioengerechtigden.

Onder Beleggen vindt u meer informatie over hoe het totaalrendement tot stand is gekomen.

Verplichtingen stabiel
De verplichtingen bleven met € 3,2 miljard nagenoeg gelijk. De rekenrente waarmee pensioenfondsen hun verplichtingen vaststellen, wijzigde namelijk nauwelijks.

Beleidsdekkingsgraad naar 173%
Door de lichte stijging van het vermogen en gelijkblijvende pensioenverplichtingen steeg de actuele dekkingsgraad van Progress met 1%-punt naar 167%. De beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad van de laatste 12 maanden) nam met 3%-punt toe naar 173%. De cijfers van het eerste kwartaal van 2022 die uit het gemiddelde wegvielen, waren namelijk aanzienlijk lager dan de cijfers van het afgelopen kwartaal.   

Progress

31 maart 2023

31 december 2022*

Fondsvermogen

€ 5.356 miljoen

€ 5.310 miljoen

Pensioenverplichtingen

€ 3.208 miljoen

€ 3.201 miljoen

Kwartaalrendement (incl. afdekking risico's)

1,7%

0,8%

Actuele dekkingsgraad

167%

166%

Beleidsdekkingsgraad

173%

170%

TBI-dekkingsgraad

129%

129%

Rekenrente

2,62%

2,69%

* De cijfers van 31 december 2022 zijn voorlopige eindejaarcijfers. De definitieve cijfers publiceren wij eind mei in het jaarverslag.
 

Toelichting op de dekkingsgraden
De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen (waarde van de beleggingen) en de pensioenverplichtingen (waarde van alle toekomstige uitkeringen). Bij het besluit tot een pensioenverhoging zijn de standen van twee verschillende dekkingsgraden van Progress per eind oktober bepalend: 

  • Beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.
  • TBI-dekkingsgraad: de dekkingsgraad waarbij Progress uw pensioen volledig kan indexeren. ‘TBI’ staat voor toekomstbestendige indexatie: volgens de wet mogen wij alleen volledig indexeren, als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken.

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de TBI-dekkingsgraad, kunnen wij de pensioenen volledig verhogen. Wat er gebeurt als deze dekkingsgraden zich anders tot elkaar verhouden, leest u onderaan de grafiek met de dekkingsgraden op deze website.