Financiële positie 1e kwartaal 2019

De actuele dekkingsgraad van Progress bleef in het afgelopen kwartaal gelijk op 130%. De gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden (de beleidsdekkingsgraad) daalde echter wel, met 2%-punt naar 137%. In dit artikel leest u meer over de kerncijfers van Progress per 31 maart 2019.

Vermogen stijgt
Het vermogen van Progress steeg in het eerste kwartaal van 2019 met € 226 miljoen. Dit kwam met name door een winst van 13,9% op aandelen; daarin is 31% van de portefeuille belegd. Het totaalrendement van Progress kwam in het eerste kwartaal uit op 5,4%. 

Onder Beleggen ziet u de uitsplitsing van het totaalrendement naar verschillende beleggingscategorieën.

Verplichtingen stijgen
De verplichtingen – de waarde van alle pensioenen die Progress nu en in de toekomst moet uitbetalen – stegen het eerste kwartaal van dit jaar ook fors. Ondanks dat Progress er geen nieuwe deelnemers (en dus ook geen nieuwe verplichtingen) meer bij krijgt, bedroeg deze toename ruim € 160 miljoen. Dit werd veroorzaakt door een stevige daling van de rekenrente met 0,27%-punt. Hoe lager die rente is, hoe meer geld een pensioenfonds in kas moet hebben om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.

Beleidsdekkingsgraad daalt
In het eerste kwartaal van 2019 stegen dus zowel het vermogen als de verplichtingen van Progress flink. De actuele dekkingsgraad bleef met 130% echter ongewijzigd. Dat betekent dat de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen nagenoeg gelijk bleef.

De beleidsdekkingsgraad gaat uit van de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. De maandcijfers die uit het gemiddelde zijn weggevallen waren hoger dan de nieuwe cijfers die ervoor in de plaats zijn gekomen. De beleidsdekkingsgraad daalde daardoor het afgelopen kwartaal met 2%-punt naar 137%.

Progress 31 maart 2019 31 december 2018
Fondsvermogen € 5.196 miljoen € 4.970 miljoen
Pensioenverplichtingen € 3.987 miljoen € 3.825 miljoen
Kwartaalrendement (incl. afdekking risico's) 5,4% -4,4%
Actuele dekkingsgraad 130% 130%
Beleidsdekkingsgraad 137% 139%
TBI dekkingsgraad 122% 123%
Rekenrente 1,05% 1,32%

Toelichting op de dekkingsgraden
De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen (waarde van de beleggingen) en de pensioenverplichtingen (waarde van alle toekomstige uitkeringen). Bij het besluit tot een pensioenverhoging zijn de standen van twee verschillende dekkingsgraden van Progress per eind oktober bepalend: 

  • Beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.
  • TBI-dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad waarbij Progress uw pensioen volledig kan indexeren. ‘TBI’ staat voor toekomstbestendige indexatie: volgens de wet mogen wij alleen volledig indexeren, als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken.

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de TBI-dekkingsgraad, kunnen wij de pensioenen volledig verhogen. Wat er gebeurt als deze dekkingsgraden zich anders tot elkaar verhouden, leest u onderaan de grafiek met de dekkingsgraden op deze website.