Risico's bij Progress verder afgebouwd

In het beleggingsbeleidsplan van Progress is afgesproken dat wanneer de actuele dekkingsgraad en/of de rente een bepaalde hoogte bereiken, we minder risico’s gaan nemen. Doel hiervan is om de goede financiële situatie vast te houden en hiermee de kans op indexatie (verhoging van de pensioenen) in de toekomst zo groot mogelijk te maken.

Beleggingsrisico verkleind
De actuele dekkingsgraad van Progress steeg in het tweede kwartaal van 2022 naar een niveau* waarop we volgens ons beleggingsbeleidsplan risico’s in de beleggingen mogen afbouwen. In juli werd daarom de omvang van de zogenoemde ‘groeiportefeuille’ (met daarin risicovollere beleggingen) verlaagd en van de stabiele rendementsportefeuille verhoogd. Beide hebben nu een omvang van 50% (groeiportefeuille was 57%). Zo’n aanpassing vond al eens eerder plaats, namelijk medio 2021.

Onder ‘groeiportefeuille’ verstaan we beleggingen met een wat hoger risico (o.a. aandelen en vastgoed). Deze beleggingen kunnen een hoger rendement opleveren, maar hebben ook een grotere kans op verlies. Dit is tegenovergesteld aan de stabiele rendementsportefeuille (o.a. staatsobligaties en hypotheken).

Afdekking renterisico verhoogd
Progress trof nog een tweede beschermende maatregel: de afdekking van het renterisico werd verhoogd van 32,5% naar 60%. Dat werkt als volgt.

Bij een lagere rente moet een pensioenfonds meer geld reserveren voor alle huidige én toekomstige pensioenbetalingen; hoe lager de rente, hoe hoger namelijk de pensioenverplichtingen. Lage rente is dus een risico voor pensioenfondsen. Om hier tegenwicht aan te bieden sluiten wij contracten (derivaten) af die ons bij een rentedaling geld opleveren en waarmee we dus het renterisico verkleinen.

De afgelopen maanden is de rente flink gestegen. Daarom heeft Progress – conform het beleggingsbeleidsplan – het risico dat de rente weer daalt, meer afgedekt. De afdekking van het renterisico ligt nu op 60% waarmee de huidige, goede financiële situatie beter wordt beschermd.  

Samengevat:
Het afgelopen kwartaal heeft Progress de financiële risico’s op twee manieren verkleind: via het afbouwen van de risicovollere beleggingen én via een hogere afdekking van het renterisico.

*  De actuele dekkingsgraad bij Progress is dit jaar flink gestegen: van 150% aan het begin van 2022 tot 183% aan het eind van het derde kwartaal. Meer informatie over het verloop van de dekkingsgraden vindt u hier