Pensioenen actieven gedeeltelijk verhoogd

Op 1 januari 2021 kunnen wij de opgebouwde pensioenen van onze actieve deelnemers (Unilever-medewerkers) niet volledig verhogen volgens onze doelstelling. De financiële situatie heeft ons bestuur onlangs doen besluiten tot een gedeeltelijke indexatie. Dit geldt voor zowel de Forward- als de Progress-pensioenen.

Onze doelstelling voor actieven is een pensioenverhoging die gelijk is aan de stijging van de cao-lonen in het afgelopen jaar. In 2020 waren er bij Unilever twee cao-verhogingen die bij elkaar opgeteld uitkwamen op 3,27%. Om dit percentage toe te kennen moet de financiële situatie – de beleidsdekkingsgraad – per eind oktober goed genoeg zijn. Dat was helaas niet het geval.

De beleidsdekkingsgraad van Progress bedroeg eind oktober 118%. Hierdoor is bij Progress een gedeeltelijke pensioenverhoging mogelijk van 2,19%.

Bij Forward kwam de beleidsdekkingsgraad uit op 112%. Hoewel dat lager is dan bij Progress, komt de indexatie met 2,75% hoger uit en kan dus toch een groot deel van de beoogde 3,27% worden toegekend. Dat is mogelijk door het zogenoemde ‘indexatiedepot’; een pot geld die Forward – bij de oprichting in 2015 – van Unilever kreeg speciaal voor het verhogen van de pensioenen van medewerkers. Door deze gedeeltelijke verhoging is het indexatiedepot nu leeg, waardoor verhogingen de komende jaren ook bij Forward volledig afhankelijk worden van de financiële situatie.

Een toelichting op de cijfers vindt u onderaan deze pagina.

De dekkingsgraden van Progress en Forward zijn het afgelopen jaar flink gedaald. De belangrijkste oorzaak hiervan was de forse daling van de rente. Zo’n daling zorgt voor een stijging van onze pensioenverplichtingen.

Inhaalindexatie en bijstorting Unilever

Als de financiële situatie voldoende is hersteld, kunnen wij de gemiste verhoging alsnog toekennen. Bij Progress gaat het dan om het verschil tussen de beoogde 3,27% en de toegekende 2,19%. Bij Forward betreft dit het verschil tussen 3,27% en 2,75%. Voor deze zogenoemde ‘inhaalindexaties’ hebben wij tien jaar de tijd.

Progress heeft het voordeel dat Unilever volgens de afspraken geld bijstort als de dekkingsgraad onder een bepaald niveau ligt. Deze situatie doet zich nu voor. Unilever zal daarom in januari 2021 een bedrag van € 61,6 miljoen betalen aan Progress. Voor Forward is geen afspraak over een bijstorting gemaakt

Volgens de wet hebben Progress en Forward op dit moment onvoldoende financiële reserves en daarom moeten beide kringen een herstelplan indienen bij toezichthouder De Nederlandsche Bank. Meer informatie hierover vindt u in het bericht Herstelplan nodig voor Progress & update herstelplan Forward. 

Toelichting op de huidige financiële situatie per kring:

  • Forward: de actuele dekkingsgraad was eind oktober 108%. De beleidsdekkingsgraad – de gemiddelde actuele dekkingsgraad van de twaalf voorgaande maanden – is bepalend voor het indexatiebesluit. Deze was eind oktober 112%. De ‘toekomstbestendige indexatiedekkingsgraad’ (TBI-dekkingsgraad), waarboven een volledige indexatie is toegestaan, bedroeg 127%. De dekkingsgraad van Forward staat daarom voor actieven niet een volledige maar wel een gedeeltelijke indexatie toe van 2,75% per 1 januari 2021. De indexatie wordt dit jaar voor de laatste keer grotendeels gefinancierd vanuit het indexatiedepot. 
    - Ontwikkeling dekkingsgraden Forward + toelichting 
     
  • Progress: de actuele dekkingsgraad was eind oktober 116%. Bij het besluit over een verhoging van de pensioenen kijkt het Bestuur naar de beleidsdekkingsgraad; dat is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de voorgaande twaalf maanden. Dat gemiddelde was eind oktober 118%. Volledige indexatie is alleen toegestaan als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de zogenoemde ‘toekomstbestendige indexatiedekkingsgraad’ (TBI-dekkingsgraad). Deze kwam eind oktober uit op 123%. Gevolg hiervan is dat voor actieven een gedeeltelijke indexatie van 2,19% mogelijk is per 1 januari 2021.
    - Ontwikkeling dekkingsgraden Progress + toelichting 

eService-abonnees en bezoekers van deze website zijn als eerste van dit nieuws op de hoogte. In december informeren wij alle actieven over de verhoging van hun pensioen.