Verantwoord beleggen

Progress hecht veel belang aan verantwoord beleggen. Wij vinden dat onze financiële plicht prima samengaat met het integreren van drie duurzaamheidsaspecten in het beleggingsbeleid: milieu, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur. Verantwoord beleggen betekent voor ons: de wereld iets beter maken, zonder dat dit ten koste gaat van het rendement. Dubbele winst dus.

Verantwoord beleggen: structureel onderdeel van beleggingsbeleid

Sinds 2015 is verantwoord beleggen een van de vijf pijlers van het beleggingsbeleid van Unilever APF, waar Progress onder valt. Verantwoord beleggen is voor ons erg belangrijk, net als het risico- en rendementsaspect. In ons beleggingsbeleid wegen beide aspecten bij onze beleggingsbeslissingen even zwaar. Wij geloven dat Progress zo in staat is op de langere termijn meer stabiele en duurzame rendementen te behalen.

Progress streeft er bovendien naar de langetermijnambities van Unilever voortdurend te ondersteunen. De visie van Progress op verantwoord beleggen wordt daarom afgestemd op de langetermijnvisie en -strategie van Unilever, zoals beschreven in haar Sustainable Living Plan. Drie doelen krijgen hierbij extra aandacht:

  • Energieproductie en -gebruik: ondersteuning van de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie om klimaatverandering tegen te gaan.
  • Gezondheid en hygiëne: verbetering van de leefomstandigheden van producenten en consumenten in landen waar Unilever actief is.
  • Het duurzaam winnen van grondstoffen voor food- en non-foodproducten.

Klik hier voor meer informatie over ons beleggingsbeleid.

ESG-beleid

Verantwoord beleggen houdt in dat wij bij onze beleggingsbeslissingen meer factoren laten meewegen dan louter de financiële informatie van een onderneming. We beoordelen ook de duurzaamheid van een onderneming. Daarbij gaat het om criteria voor milieu, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur, de zogenoemde ESG-criteria. ESG staat voor Environmental (milieu), Social (sociaal) en Corporate Governance (goed ondernemingsbestuur). Wij onderkennen hiermee dat het evenwichtig toepassen van ESG-criteria leidt tot een betere bescherming tegen (niet-financiële) risico's zoals reputatierisico, milieurampen en sociale kwesties.

Het ESG-beleid van Progress steunt op de volgende pijlers:

  • Dialoog voeren met ondernemingen die handelen in strijd met fundamentele uitgangspunten van ons verantwoord beleggingsbeleid. We doen dit via een gespecialiseerd extern bureau: Hermes Equity Ownership Services voert deze dialoog namens ons en rapporteert hierover.
  • Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen waarin wij beleggen. Via Hermes EOS oefenen wij onze stem wereldwijd uit. De onderwerpen op deze vergaderingen variëren van de bestuursstructuur van ondernemingen tot de beloning van bestuurders.
  • Hanteren van een uitsluitingslijst. Wij sluiten beleggingen in ondernemingen of overheden uit als dialoog niet leidt tot gedragswijziging. Bijvoorbeeld bij directe verantwoordelijkheid van de onderneming voor schendingen van de mensenrechten. Verder laten wij ons niet in met de productie van wapens en wapensystemen, of essentiële onderdelen daarvan, die verboden zijn volgens internationaal recht, of waarvan het gebruik in strijd is met fundamentele humanitaire beginselen.
  • Investeren in specifieke duurzame beleggingen: in ons beleid is ruimte om specifieke doelbeleggingen aan te gaan. Dit actief beleggen in bedrijven die uitzonderlijk goed bezig zijn op terreinen als milieu en arbeidsomstandigheden noemen wij positieve selectie. Als de verwachte opbrengsten aantrekkelijk zijn en de risico’s beheersbaar blijken, kunnen wij bijvoorbeeld beleggen in schone energie, voorziening van schoon drinkwater, duurzame landbouw of in een beleggingsfonds dat energiebesparing in bestaande woningen en kantoren financiert.
  • Goed ondernemingsbestuur (corporate governance): een evenwichtige vertegenwoordiging van de belanghebbenden van een bedrijf.
  • Progress gebruikt de ESG-criteria ook bij het selecteren en monitoren van externe investment managers.

Code Verantwoord Beleggen vernieuwd

In de Code Verantwoord Beleggen beschrijven we hoe we het ESG-beleid invullen. In 2015 is de Code volledig herzien. In de Code Verantwoord Beleggen kiest het Unilever APF als centraal uitgangspunt de Principles for Responsible Investment (PRI). In de code geven we aan hoe PRI wordt geconcretiseerd. Zo staat beschreven welke specifieke uitgangspunten we hanteren op het gebied van milieu, mensenrechten en corporate governance. Vervolgens werken we deze uitgangspunten verder uit, aan de hand van internationale verdragen en gedragscodes. Ook maakt de code duidelijk hoe we het beleid toepassen op de verschillende beleggingscategorieën. De Code Verantwoord Beleggen eindigt met een beschrijving van de verschillende beleidsinstrumenten waarmee de code wordt geïmplementeerd en de partijen met wie wij samenwerken op het gebied van verantwoord beleggen.

Universele principes: Global Compact

Ook de principes van de VN Global Compact voor ondernemingen vormen voor ons een leidraad voor de beoordeling van onze beleggingen op ESG-criteria. Global Compact is een initiatief van de Verenigde Naties dat verantwoord ondernemen wil bevorderen. Aan de hand van deze principes toetsen wij ondernemingen op het nemen van hun verantwoordelijkheid. In de Global Compact staan universele principes geformuleerd die gebaseerd zijn op algemeen erkende verdragen, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Rio Verklaring over milieu en ontwikkeling en het Verdrag van de Verenigde Naties tegen Corruptie.