Stembeleid en stemgedrag

Progress belegt onder andere in aandelen. Elk aandeel geeft Progress als aandeelhouder van een onderneming stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen van die onderneming. Door tijdens aandeelhoudersvergaderingen zijn stem te laten horen kan Progress (net als andere aandeelhouders) indirect invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin het aandelen heeft. Dit kan uiteindelijk de waarde van aandelen positief beïnvloeden. In het algemeen geldt namelijk dat bedrijven die een goed functionerend ondernemingsbestuur hebben, ook goed presteren. En beleggen in bedrijven die het goed doen levert in principe hogere rendementen op. Dat komt Progress (en uiteindelijk uw pensioen) ten goede.

Aandeelhouders kunnen dus met hun stem het ondernemingsbestuur (ook wel Corporate Governance) beïnvloeden. Om dit stemgedrag zo goed mogelijk te benutten heeft Progress de procedures hiervoor in een stembeleid vastgelegd. Over dat stembeleid leest u hieronder meer. Ook lichten wij toe hoe het stembeleid uitgevoerd en hoe wij stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Eerst geven we een korte toelichting op het begrip Corporate Governance.

Het begrip Corporate Governance

Het begrip Corporate Governance heeft betrekking op behoorlijk ondernemingsbestuur en de daarbij na te streven procedures. 'Behoorlijk ondernemingsbestuur' kan alleen bestaan als het Bestuur van ondernemingen transparant is en er efficiënt toezicht kan worden gehouden. Een andere voorwaarde is dat de invloed van het Bestuur, de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders evenwichtig verdeeld is. Het Bestuur en de Raad van Commissarissen moeten verantwoording afleggen over het ondernemingsbeleid en over het toezicht dat de Raad van Commissarissen op dat ondernemingsbeleid uitoefent. Aandeelhouders moeten invloed kunnen uitoefenen op het beleid en op het toezicht op dat beleid.

Op 1 januari 2004 is de Nederlandse Corporate Governance Code ('Code Tabaksblat') in werking getreden. Aandeelhouders worden hierin opgeroepen gebruik te maken van hun stemrecht en zo een bijdrage te leveren aan een goede Corporate Governance. Het Unilever APF staat volledig achter de 'Code Tabaksblat'.

Stembeleid Progress

Het Bestuur van het Unilever APF is eindverantwoordelijk voor het Corporate Governance beleid, en daarmee voor het stembeleid van Progress. Als wij onze stem uitbrengen op aandeelhouders-vergaderingen van ondernemingen waar we aandeelhouder van zijn, dan gebeurt dat volgens het stembeleid. Hermes EOS en Unilever APF stellen dat stembeleid samen vast. Op basis hiervan doet Hermes EOS aanbevelingen voor het stemmen. Dit betekent dat Hermes EOS adviseert om voor of tegen een voorstel van een onderneming te stemmen, of om van stemmen af te zien. Als wij tegen stemmen, dan blijven wij onze betrokkenheid tonen door met de onderneming samen te werken op het knelpunt dat wij signaleren.

Uiteraard kijken we bij het stemmen ook naar de situatie van een onderneming waar we aandeelhouder van zijn. Mocht het bestuur van een onderneming in een situatie komen of risico`s nemen waar Progress en Unilever niet achter staan, kan dit ertoe leiden dat we onze investeringen in die onderneming afstoten.

Progress belegt in veel internationale ondernemingen. Het is daarom onmogelijk voor ons om altijd bij die aandeelhoudersvergaderingen aanwezig te zijn. Toch willen we altijd onze stem kunnen uitbrengen. We doen dat daarom op afstand. Dat heet proxy voting. We laten onze stem uitbrengen door een gespecialiseerd extern bureau, Hermes Equity Ownership Services. Hermes EOS stemt voor ons op alle aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen die wij in portefeuille hebben. Hermes EOS houdt het stembeleid up-to-date en in lijn met internationale regelgeving.

Een stem die namens Progress wordt uitgeoefend, vindt altijd plaats met een gedeelte van het totale aandelenbezit in een onderneming. Dit heeft te maken met het feit dat Progress de vrijheid wil houden om aandelen uit te lenen (en daarmee een extra rendement te genereren) dan wel te verkopen. Dit is niet mogelijk als met de volledige aandelenpositie gestemd wordt.

Het Bestuur het van Unilever APF zal ten minste één keer per jaar het Corporate Governancebeleid evalueren en waar nodig aanpassen.

Verantwoording stemgedrag

Hermes EOS rapporteert ieder kwartaal aan het Unilever APF over het uitgebrachte stemadvies en de dialoog die wij aangaan met de onderneming waar wij aandelen in bezitten.