Beleggingsbeleid

In ons beleggingsbeleid streven wij naar een optimale afweging tussen rendement en risico.
De middelen die wij inzetten om dit te bewerkstelligen zijn gebaseerd op de vijf pijlers van ons strategisch beleggingsbeleid.

1. Diversificatie van de asset mix

In de strategische asset mix leggen wij vast hoeveel wij per beleggingscategorie (aandelen, vastgoed, etc.) willen beleggen. Uitgangspunt hierbij is dat we onze beleggingen voldoende spreiden over de diverse beleggingscategorieën, maar ook per sector en geografisch.

2. Vermindering van de valutarisico's

Het beleggen van vermogen in vreemde valuta brengt wisselkoersrisico's met zich mee. Door het afdekken van deze risico's wordt het belegd vermogen van Progress minder gevoelig voor valutaschommelingen ten opzichte van de euro.

3. Vermindering van de rente- en inflatiegevoeligheid

De pensioenverplichtingen zijn gevoelig voor veranderingen in de rente en inflatie. Door het afsluiten van rente- en inflatiederivaten brengen wij deze gevoeligheid terug. Dit is onderdeel van het dynamische beleggingsbeleid, zie punt 4.

4. Toepassing van een dynamisch beleggingsbeleid

Progress is een gesloten collectiviteitkring binnen de Stichting Algemeen Pensioenfonds Unilever Nederland, ofwel Unilever APF. Dit betekent dat er geen nieuwe pensioenen meer worden opgebouwd bij Progress. Daar hebben wij ons beleggingsbeleid op aangepast. Dit betekent dat wij in het algemeen minder risicovol beleggen dan voorheen. Daarnaast nemen wij ook bewust minder risico als de dekkingsgraad hoog is. Het doel van ons beleggingsbeleid is om uw pensioen jaarlijks volledig te kunnen verhogen. Dat kan alleen als de dekkingsgraad van Progress boven de dekkingsgraad blijft die daarvoor nodig is. Dat is de TBI–dekkingsgraad. U leest hier meer over onze dekkingsgraden. 

5. Verantwoord beleggen

Progress valt onder het ESG-beleid van het Unilever APF. Dit is een actief beleid voor verantwoord beleggen op de gebieden milieu, sociaal (beleid) en goed ondernemingsbestuur. Verantwoord beleggen is voor ons erg belangrijk, net als het risico- en rendementsaspect. In ons beleggingsbeleid wegen beide aspecten bij onze beleggingsbeslissingen even zwaar (ESG én risico/rendement). Wij onderkennen hiermee dat het evenwichtig meenemen van ESG-criteria leidt tot een betere bescherming tegen (niet-financiële) risico's zoals reputatierisico, milieurampen en sociale kwesties. Wij geloven dat Progress zo in staat is op de langere termijn meer stabiele en duurzame rendementen te behalen. Klik hier voor meer informatie over verantwoord beleggen.

 

>> Verklaring inzake beleggingsbeginselen
In dit document leest u de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Progress. Die uitgangspunten zijn door de Raad van Bestuur van het Unilever APF vastgelegd. Verder beschrijft dit document de uitvoering van het beleggingsbeleid en de organisatorische randvoorwaarden die moeten zorgen voor een goede beheersing van het beleggingsproces.