Nieuwe cao heeft gevolgen voor Forward-pensioen

In april hebben Unilever en de vakbonden een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de periode van oktober 2020 tot en met maart 2022. Een belangrijke afspraak daarin is dat Unilever Nederland structureel minder pensioenpremie gaat betalen aan Forward. 

De afgelopen jaren steeg de premie voor het pensioen bij Forward aanzienlijk. Bij de oprichting van Forward in 2015 betaalden Unilever en de werknemers samen een premie van ca. 37% van de pensioengrondslag; bij ongewijzigd premiebeleid zou de totale premie in 2021 bijna 60% bedragen. Deze stijging heeft alles te maken met de sterk gedaalde rente op basis waarvan de premie wordt berekend.

Zo’n hoge premie vond Unilever niet langer verantwoord. Daarom stelde Unilever een andere premieberekening voor waarbij wordt uitgegaan van een verwacht rendement. Deze methode is wettelijk toegestaan. De totale premie daalt hierdoor naar 37%. De vakbonden zijn hiermee akkoord gegaan.

Unilever zegt over de premieverlaging: “Met deze aanpassing voorkomen we een zorgelijke en onbedoelde stijging van pensioenkosten en behouden we een goede en betaalbare pensioenregeling, nu en in de toekomst.”

Inmiddels heeft de Raad van Bestuur van het Unilever pensioenfonds aangegeven de afspraken evenwichtig te vinden en deze uit te kunnen voeren. Wel vindt er nog een (wettelijk) adviestraject plaats met het Verantwoordingsorgaan van Forward. Ook dient De Nederlandsche Bank geïnformeerd te worden.

De Raad van Bestuur heeft bij de beoordeling van de afspraken een aantal randvoorwaarden gesteld. Eén daarvan is dat Unilever de deelnemers duidelijk moet informeren over de gevolgen voor het pensioen, met name over de achteruitgang van de indexatieverwachtingen.