Gedeeltelijke indexatie voor gepensioneerden

Op 1 januari 2021 kunnen wij de pensioenen van pensioengerechtigden en gewezen deelnemers (oud-Unilever-medewerkers) niet volledig volgens onze doelstelling verhogen. Vanwege de financiële situatie heeft ons bestuur in november moeten besluiten tot een gedeeltelijke indexatie. Dit geldt voor de pensioenen van zowel Progress als Forward.

Onze doelstelling voor pensioengerechtigden en gewezen deelnemers is een pensioenverhoging die gelijk is aan de prijsontwikkeling* in het afgelopen jaar (van 1 november 2019 tot 1 november 2020). De prijzen stegen in die periode met 1,12%. Om dit percentage toe te kennen moet de financiële situatie – de beleidsdekkingsgraad – per eind oktober goed genoeg zijn. Dat was helaas niet het geval.

Bij Forward kwam de beleidsdekkingsgraad uit op 112%; dat is maar net hoger dan de ondergrens van 110% waarboven gedeeltelijke indexatie is toegestaan. Daarom kunnen de ingegane pensioenen bij Forward op 1 januari a.s. met slechts 0,16% worden verhoogd.

De beleidsdekkingsgraad van 118% per eind oktober maakt het mogelijk om bij Progress een groter gedeelte van onze doelstelling van 1,12% toe te kennen dan bij Forward. De pensioenverhoging bij Progress wordt 0,75%. Alle toelichtende cijfers vindt u onderaan.

De dekkingsgraden van Progress en Forward zijn het afgelopen jaar flink gedaald. De belangrijkste oorzaak hiervan was de forse daling van de rente. Zo’n daling zorgt voor een stijging van onze pensioenverplichtingen.

* Voor de prijsontwikkeling gaan wij uit van de afgeleide Consumentenprijsindex (CPI afgeleid). Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft dat cijfer vastgesteld op 1,12%.​

Inhaalindexatie en bijstorting Unilever

Als de financiële situatie voldoende is hersteld, kunnen wij de gemiste verhoging alsnog toekennen. Bij Forward gaat het dan om het verschil tussen de beoogde 1,12% en de toegekende 0,16%. Bij Progress betreft dit het verschil tussen 1,12% en 0,75%. Voor deze zogenoemde ‘inhaalindexaties’ hebben wij tien jaar de tijd.

Progress heeft het voordeel dat Unilever volgens de afspraken geld bijstort als de dekkingsgraad onder een bepaald niveau ligt. Deze situatie doet zich nu voor. Unilever zal daarom in januari 2021 een bedrag van € 61,6 miljoen betalen aan Progress.
Voor Forward is geen afspraak over een bijstorting gemaakt.

Volgens de wet hebben Progress en Forward op dit moment onvoldoende financiële reserves en daarom moeten beide kringen een herstelplan indienen bij toezichthouder De Nederlandsche Bank. Meer informatie hierover vindt u in het bericht Herstelplan nodig voor Progress & update herstelplan Forward. 

Toelichting op de huidige financiële situatie per kring:

  • Progress: de actuele dekkingsgraad was eind oktober 116%. Bij het besluit over een verhoging van de pensioenen kijkt het bestuur naar de beleidsdekkingsgraad; dat is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de voorgaande twaalf maanden. Dat gemiddelde was eind oktober 118%. Volledige indexatie is alleen toegestaan als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de zogenoemde ‘toekomstbestendige indexatiedekkingsgraad’ (TBI-dekkingsgraad). Deze kwam eind oktober uit op 123%. Gevolg hiervan is dat niet een volledige, maar wel een gedeeltelijke indexatie van 0,75% mogelijk is per 1 januari 2021.
    - Ontwikkeling dekkingsgraden Progress + toelichting
  • Forward: de actuele dekkingsgraad was eind oktober 108%. De beleidsdekkingsgraad – de gemiddelde actuele dekkingsgraad van de twaalf voorgaande maanden – is bepalend voor het indexatiebesluit. Deze was eind oktober 112%. De ‘toekomstbestendige indexatiedekkingsgraad’ (TBI-dekkingsgraad), waarboven een volledige indexatie is toegestaan, bedroeg 127%. De dekkingsgraad van Forward staat daarom slechts een gedeeltelijke indexatie van 0,16% toe per 1 januari 2021. 
    - Ontwikkeling dekkingsgraden Forward + toelichting

eService-abonnees en bezoekers van deze website zijn als eerste van dit nieuws op de hoogte. In december informeren wij alle pensioengerechtigden over de verhoging van hun pensioen.