Financiële situatie Forward tweede kwartaal 2021

Na een goede start van het jaar, herstelde de financiële situatie van Forward zich in het tweede kwartaal verder. De actuele dekkingsgraad steeg met 3%-punt naar 128%. Ook de beleidsdekkingsgraad steeg; met 5%-punt naar 117%.

In dit artikel leest u meer over de kerncijfers van Forward per 30 juni 2021.

Vermogen stijgt
Het vermogen van Forward nam in het tweede kwartaal van dit jaar toe met € 34 miljoen. Dit werd veroorzaakt door twee factoren.
Allereerst ontving Forward zoals gebruikelijk premie voor de pensioenopbouw van actieve deelnemers. Daarnaast behaalde Forward door stijgende aandelenbeurzen een beleggingswinst van 3,2%.

Bij het eerste moet wel worden aangetekend, dat de premie door de recente cao-afspraken aanzienlijk gedaald is. Per 1 januari 2021 betaalt Unilever namelijk (met terugwerkende kracht) een flink lagere premie. De teveel ontvangen premies van januari tot en met juni moeten nog aan Unilever worden terugbetaald. Dit zal van invloed zijn op de dekkingsgraden. Meer informatie hierover volgt later.

Onder Beleggen vindt u meer informatie over hoe het totaalrendement tot stand is gekomen.

Verplichtingen stijgen
De verplichtingen van Forward stegen in het afgelopen kwartaal met € 16 miljoen. Dit kan vrijwel volledig worden toegeschreven aan drie maanden nieuwe pensioenopbouw; de zeer beperkte daling van de rekenrente had nauwelijks invloed.

Beleidsdekkingsgraad stijgt
In het tweede kwartaal steeg het vermogen van Forward harder dan de verplichtingen. Dit resulteerde in een stijging van de actuele dekkingsgraad met 3%-punt naar 128%. Nadat vorig kwartaal voor het eerst in lange tijd de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad van 12 maanden) steeg, nam deze ook in het tweede kwartaal toe: met 5%-punt tot 117%. De drie maanden die uit het gemiddelde wegvielen waren namelijk beduidend lager dan de nieuwe cijfers. 

Forward 30 juni 2021 31 maart 2021
Fondsvermogen € 493 miljoen € 459 miljoen
Pensioenverplichtingen € 384 miljoen € 368 miljoen
Kwartaalrendement (incl. afdekking risico's) 3,2% -2,5%
Actuele dekkingsgraad 128% 125%
Beleidsdekkingsgraad 117% 112%
TBI-dekkingsgraad 129% 128%
Rekenrente 0,68% 0,70%

Toelichting op de dekkingsgraden

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen (waarde van de beleggingen) en de pensioenverplichtingen (waarde van alle toekomstige uitkeringen). Bij het besluit tot een pensioenverhoging zijn de standen van twee verschillende dekkingsgraden van Forward per eind oktober bepalend: 

  • Beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.
  • TBI-dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad waarbij Forward uw pensioen volledig kan indexeren. ‘TBI’ staat voor toekomstbestendige indexatie: volgens de wet mogen wij alleen volledig indexeren, als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken.

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de TBI-dekkingsgraad, kunnen wij de pensioenen volledig verhogen. Wat er gebeurt als deze dekkingsgraden zich anders tot elkaar verhouden, leest u onderaan de grafiek met de dekkingsgraden op deze website.