Financiële situatie eerste kwartaal 2020

De actuele dekkingsgraad van Forward is het afgelopen kwartaal fors gedaald, met 20%-punt naar 104%. De gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden (de beleidsdekkingsgraad) daalde ook flink, met 5%-punt naar 120%. De beleidsdekkingsgraad bevindt zich hiermee onder de grens waarboven Forward de pensioenen volledig zou mogen verhogen.
In dit artikel leest u meer over de kerncijfers van Forward per 31 maart 2020.

Vermogen daalt
Ondanks de premie die wij van Unilever ontvingen, daalde het vermogen van Forward in het afgelopen kwartaal met in totaal € 6 miljoen. Dat kwam met name door de coronacrisis; hierdoor was er een verlies op de beleggingen van 5,8%. Dit verlies is nog relatief beperkt doordat Forward het risico op een dalende rente gedeeltelijk afdekt; in het afgelopen kwartaal daalde de rente inderdaad, van 0,98% naar 0,64%.

Onder Beleggen vindt u meer informatie over hoe het totaalrendement tot stand is gekomen.

Verplichtingen stijgen
De pensioenverplichtingen van Forward zijn in het eerste kwartaal van 2020 met bijna € 50 miljoen gestegen. Dit kwam niet alleen door drie maanden nieuwe pensioenopbouw. De daling van de rente speelde ook hierbij een grote rol. Bij een lagere rente hebben pensioenfondsen namelijk meer geld nodig om alle huidige en toekomstige pensioenen uit te betalen. 

Beleidsdekkingsgraad daalt
Doordat de verplichtingen van Forward stegen en het vermogen daalde, is de actuele dekkingsgraad het afgelopen kwartaal fors gedaald: met 20%-punt naar 104%.
De beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad van 12 maanden) daalde ook, met 5%-punt naar 120%.

Herstelplan nodig
De beleidsdekkingsgraad van 120% eind maart betekent dat er sprake is van een reservetekort. In deze situatie moet Forward een zogenoemd herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB), die toezicht houdt op pensioenfondsen. Meer informatie hierover leest u in het artikel Herstelplan in de maak.

Forward 31 maart 2020 31 december 2019
Fondsvermogen € 341 miljoen € 347 miljoen
Pensioenverplichtingen € 327 miljoen € 280 miljoen
Kwartaalrendement (incl. afdekking risico's) -5,8% -2.0%
Actuele dekkingsgraad 104% 124%
Beleidsdekkingsgraad 120% 125%
TBI-dekkingsgraad 129% 130%
Rekenrente 0,64% 0,98%

Toelichting op de dekkingsgraden

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen (waarde van de beleggingen) en de pensioenverplichtingen (waarde van alle toekomstige uitkeringen). Bij het besluit tot een pensioenverhoging zijn de standen van twee verschillende dekkingsgraden van Forward per eind oktober bepalend: 

  • Beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.
  • TBI-dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad waarbij Forward uw pensioen volledig kan indexeren. 'TBI' staat voor toekomstbestendige indexatie: volgens de wet mogen wij alleen volledig indexeren, als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken. 

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de TBI-dekkingsgraad, kunnen wij de pensioenen volledig verhogen. Wat er gebeurt als deze dekkingsgraden zich anders tot elkaar verhouden, leest u onderaan de grafiek met de dekkingsgraden op deze website.