Financiële positie eind 2019

De actuele dekkingsgraad van Forward is het afgelopen kwartaal met 7%-punt gestegen naar 124%. De gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden (de beleidsdekkingsgraad) daalde wel, met 3%-punt naar 125%. Daarnaast was er een opvallend sterke stijging van de grens waarboven Forward de pensioenen volledig mag verhogen.
In dit artikel leest u meer over de kerncijfers van Forward per 31 december 2019.

Alle cijfers in dit artikel zijn voorlopige eindejaarcijfers. De definitieve cijfers, die naar verwachting minimaal zullen afwijken, publiceren wij over enkele maanden in het jaarverslag.

Vermogen stijgt
Ondanks een verlies op de beleggingen van 2% steeg het vermogen van Forward in het afgelopen kwartaal met € 4 miljoen. Deze stijging is te danken aan de premies die Forward ontving. Het verlies op de beleggingen werd veroorzaakt doordat Forward het risico op een dalende rente gedeeltelijk afdekt. Na een maandenlange daling is deze rente in het afgelopen kwartaal weer gestegen.

Onder Beleggen vindt u meer informatie over hoe het totaalrendement tot stand is gekomen.

Verplichtingen dalen
De pensioenverplichtingen van Forward zijn in het laatste kwartaal van 2019 – ondanks drie maanden nieuwe pensioenopbouw – met € 11 miljoen gedaald. Ook hiervan was de stijging van de rekenrente de oorzaak. Bij een hogere rente hebben pensioenfondsen namelijk minder geld nodig om alle huidige en toekomstige pensioenen uit te betalen. 

Beleidsdekkingsgraad daalt
Doordat de verplichtingen van Forward daalden en het vermogen steeg is de actuele dekkingsgraad het afgelopen kwartaal gestegen. En wel met 7%-punt naar 124%.
De beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad van 12 maanden) daalde echter wel, met 3%-punt naar 125%. Dit komt doordat de dekkingsgraden die uit het gemiddelde zijn weggevallen, hoger waren dan die van de afgelopen drie maanden.

TBI-dekkingsgraad stijgt abrupt
Opvallend dit kwartaal is de flinke stijging van de TBI-dekkingsgraad (zie toelichting onderaan deze pagina), van 125% naar 130%. Hiermee is deze grens voor volledige indexatie bij Forward voor het eerst hoger dan de beleidsdekkingsgraad. Op basis van deze situatie zou volledige indexatie niet mogelijk zijn. Meer informatie hierover leest u in het artikel Kans op volledige indexatie neemt af

Forward 31 december 2019 30 september 2019
Fondsvermogen € 346 miljoen € 342 miljoen
Pensioenverplichtingen € 280 miljoen € 291 miljoen
Kwartaalrendement (incl. afdekking risico's) -2,0% 8,4%
Actuele dekkingsgraad 124% 117%
Beleidsdekkingsgraad 125% 128%
TBI-dekkingsgraad 130% 125%
Rekenrente 0,98% 0,72%

Toelichting op de dekkingsgraden
De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen (waarde van de beleggingen) en de pensioenverplichtingen (waarde van alle toekomstige uitkeringen). Bij het besluit tot een pensioenverhoging zijn de standen van twee verschillende dekkingsgraden van Forward per eind oktober bepalend: 

  • Beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.
  • TBI-dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad waarbij Forward uw pensioen volledig kan indexeren. ‘TBI’ staat voor toekomstbestendige indexatie: volgens de wet mogen wij alleen volledig indexeren, als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken.

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de TBI-dekkingsgraad, kunnen wij de pensioenen volledig verhogen. Wat er gebeurt als deze dekkingsgraden zich anders tot elkaar verhouden, leest u onderaan de grafiek met de dekkingsgraden op deze website.