Financiële positie derde kwartaal 2020

Het beginnende herstel van de actuele dekkingsgraad van Forward is in de afgelopen drie maanden tot stilstand gekomen op 109%. De daling van de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden (de beleidsdekkingsgraad) zette wel door; deze ging met 2%-punt omlaag naar 113%. Hiermee bevindt deze zich nog maar net boven de grens van 110% vanaf waar Forward de pensioenen gedeeltelijk mag verhogen.

In dit artikel leest u meer over de kerncijfers van Forward per 30 september 2020.

Vermogen stijgt
Het vermogen van Forward steeg in het derde kwartaal met € 22 miljoen. Deze stijging werd veroorzaakt door zowel de premie die wij van Unilever ontvingen, als door een beleggingsrendement van bijna 2%.

Onder Beleggen vindt u meer informatie over hoe het totaalrendement tot stand is gekomen.

Verplichtingen stijgen
In het afgelopen kwartaal stegen de verplichtingen met € 21 miljoen en dat was bijna gelijk aan  bovengenoemde stijging van het vermogen. Forwards verplichtingen stegen zowel door drie maanden nieuwe pensioenopbouw, als door een verdere daling van de rente. Bij een lagere rente hebben pensioenfondsen meer geld nodig om alle huidige en toekomstige pensioenen uit te betalen.

Beleidsdekkingsgraad daalt
De actuele dekkingsgraad bleef het afgelopen kwartaal onveranderd: 109%. De beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad van 12 maanden) daalde echter wel, met 2%-punt naar 113%. De dekkingsgraden die uit het gemiddelde wegvielen, waren namelijk aanzienlijk hoger dan die ervoor in de plaats zijn gekomen.

Pensioenverhoging verschilt per categorie deelnemer
Op basis van de beleidsdekkingsgraad van 31 oktober neemt het Bestuur van het Unilever Pensioenfonds een besluit over de pensioenverhoging op 1 januari 2021. Gelet op de huidige beleidsdekkingsgraad van 113% is voor gepensioneerden en gewezen deelnemers in het meest gunstige geval een geringe pensioenverhoging mogelijk. De wettelijke ondergrens om te mogen verhogen is namelijk 110% terwijl een volledige indexatie bij Forward pas mogelijk is bij een (TBI-)dekkingsgraad van 127%.

In principe is ook voor actieve deelnemers de beleidsdekkingsgraad van Forward leidend voor een pensioenverhoging. Toch is het vooruitzicht op een pensioenverhoging per 1 januari 2021 voor deze groep gunstiger. Dit komt omdat Forward − bij de oprichting in 2015 – van Unilever een extra bedrag heeft ontvangen speciaal voor de indexatie voor actieve deelnemers. Van dat bedrag is nog voldoende over om in ieder geval een belangrijk deel van ons streven (dat is de cao-loonstijging van dit jaar van 3,27%) als indexatie toe te kennen.
Eind november informeren wij u verder over de indexaties via een bericht op deze website en in de eService.

Herstelplan in werking
In het eerste kwartaal van 2020 ontstond er een zogenoemd reservetekort, waardoor Forward een herstelplan moest indienen bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Dit plan is inmiddels goedgekeurd en in werking getreden. In het artikel Herstelplan nodig voor Progress & update herstelplan Forward leest u hier meer over.

Forward 30 september 2020 30 juni 2020
Fondsvermogen € 408 miljoen € 386 miljoen
Pensioenverplichtingen € 375 miljoen € 354 miljoen
Kwartaalrendement (incl. afdekking risico's) 1,9% 8,8%
Actuele dekkingsgraad 109% 109%
Beleidsdekkingsgraad 113% 115%
TBI-dekkingsgraad 127% 128%
Rekenrente 0,46% 0,52%

Toelichting op de dekkingsgraden

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen (waarde van de beleggingen) en de pensioenverplichtingen (waarde van alle toekomstige uitkeringen). Bij het besluit tot een pensioenverhoging zijn de standen van twee verschillende dekkingsgraden van Forward per eind oktober bepalend: 

  • Beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.
  • TBI-dekkingsgraad: de beleidsdekkingsgraad waarbij Forward uw pensioen volledig kan indexeren. ‘TBI’ staat voor toekomstbestendige indexatie: volgens de wet mogen wij alleen volledig indexeren, als wij dit naar verwachting ook in de toekomst kunnen waarmaken.

Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de TBI-dekkingsgraad, kunnen wij de pensioenen volledig verhogen. Wat er gebeurt als deze dekkingsgraden zich anders tot elkaar verhouden, leest u onderaan de grafiek met de dekkingsgraden op deze website.