Klachten en geschillen

Meningsverschillen over pensioenrechten of klachten over de manier waarop Forward zijn werk doet zijn gelukkig zeldzaam. Toch kan het voorkomen dat iemand vindt dat hij of zij recht heeft op een andere pensioenuitkering. Ook in de uitvoering kan er iets mis gaan bij het contact tussen een deelnemer en Forward. Welke mogelijkheden zijn er als u een klacht hebt over ons of wanneer u van mening verschilt over uw pensioenrecht?
 
In het pensioenreglement van Kring Forward is een geschillenregeling opgenomen voor het geval u het niet eens bent met de manier waarop het reglement wordt toegepast. Dit is het geval wanneer u denkt dat u niet krijgt waar u volgens het reglement recht op hebt. Er is dan sprake van een geschil. Daarnaast is het mogelijk dat u wel gekregen hebt waar u recht op hebt, maar dat u vindt dat u door of namens Forward niet correct bent behandeld. Dan kunt u een klacht indienen.
 

Geschillenregeling
Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop het pensioenreglement is toegepast, dan neemt u natuurlijk eerst contact op met de pensioenafdeling. Mocht dit contact niet leiden tot een oplossing, dan kunt u bezwaar aantekenen.
 
U kunt bezwaar aantekenen door een schriftelijk bezwaar bij het bestuur van Unilever APF in te dienen. Daarin legt u uit waartegen u bezwaar maakt en waarom. U kunt in de gelegenheid gesteld  worden om uw bezwaar mondeling toe te lichten bij het bestuur. Behandeling kan ook schriftelijk plaatsvinden.
 
Het bestuur neemt hierna een beslissing op uw bezwaar. Als bij de besluitvorming omtrent uw bezwaar de stemmen staken of als het bestuur zichzelf niet de meest geschikte instantie vindt om de beslissing te nemen, vraagt het bestuur om advies van een onafhankelijke deskundige. De kosten voor dit advies komen voor rekening van Forward.

Indien u het niet eens bent met de beslissing van het bestuur, dan kunt u het geschil voorleggen aan de burgerlijke rechter (kantonrechter).

Ook kunt u ervoor kiezen om het geschil tussen u en Forward eerst voor te leggen aan de Ombudsman Pensioenen (telefoon (070) 333 8965, Ombudsmanpensioenen.nl). De ombudsman bemiddelt of geeft een niet-bindend advies. Na de procedure bij de ombudsman, kunt u het geschil alsnog aanhangig maken bij de kantonrechter.

Als u over deze geschillenregeling nog vragen heeft, dan kunt u bellen met het bestuurssecretariaat van Unilever APF: telefoonnummer (010) 439 4937.
 
Klachtenregeling
Het is mogelijk dat Forward in een situatie wel volgens de regels heeft gehandeld (u hebt gekregen waar u recht op hebt) maar u bent het niet eens met de manier waarop u bent behandeld. Uiteraard neemt u dan eerst contact op met de pensioenafdeling. Mocht dit contact niet leiden tot een oplossing, dan kunt u een klacht indienen.

U dient schriftelijk een klacht in bij het bestuur van Unilever APF binnen zes weken nadat het feit, waarop de klacht is gericht, zich heeft voorgedaan. Het bestuur onderzoekt de ingediende klacht. Het bestuur kan de klager in de gelegenheid stellen om tijdens een bestuursvergadering gehoord te worden.

Na het onderzoek krijgt u zo spoedig mogelijk een reactie van het bestuur met hun oordeel. Dit oordeel vermeldt daarbij de eventueel naar aanleiding van de klacht genomen maatregelen om herhaling te voorkomen. Er zal geprobeerd worden om binnen een termijn van 6 tot 12 weken te reageren. Mocht het bestuur de klacht geheel of ten dele ongegrond vinden, dan is er nog de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de Ombudsman Pensioenen (telefoon (070) 333 8965, Ombudsmanpensioenen.nl).

Als u hierover nog vragen heeft, kunt u bellen met het bestuurssecretariaat van Unilever APF: telefoonnummer (010) 439 4937.