Verantwoord beleggen

Forward hecht veel belang aan verantwoord beleggen. Dit betekent voor ons: de wereld iets beter maken, zonder dat dit ten koste gaat van het rendement. Wij geloven dat Forward zo in staat is op de langere termijn meer stabiele en duurzame rendementen te behalen.

Duurzaamheid in beleggingsbeleid

Wij vinden dat onze financiële plicht prima samengaat met het integreren van drie duurzaamheids-aspecten in ons beleggingsbeleid: milieu, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur - in het Engels afgekort als ESG (Environmental, Social, Governance).

Forward valt onder het ESG-beleid van de Stichting Algemeen Pensioenfonds Unilever Nederland (Unilever APF). Dat wil zeggen dat Forward op dezelfde wijze invulling geeft aan verantwoord beleggen als Progress - de andere kring van het Unilever APF.

Betrokken aandeelhouder

Als een bedrijf of overheid handelt in strijd met onze uitgangspunten - bijvoorbeeld door een slecht milieubeleid, slechte arbeidsomstandigheden of belastingontduiking - dan zal het Unilever APF invloed proberen uit te oefenen. Bijvoorbeeld door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, of door in gesprek te gaan. Dat noemen we ‘engagement’. Hiervoor werken wij samen met het gespecialiseerde bureau Hermes Equity Ownership Services. Mocht dialoog niet leiden tot de gewenste gedragsverandering, dan gaan wij over tot uitsluiting van beleggingen in deze ondernemingen of overheden.

Meer informatie over ons beleggingsbeleid.

Ondersteuning doelen Unilever

Wij streven ernaar om de langetermijnambities van Unilever voortdurend te ondersteunen. De visie van Forward op verantwoord beleggen wordt daarom afgestemd op de langetermijnvisie en -strategie van Unilever, zoals beschreven in haar Sustainable Living Plan. Drie doelen krijgen hierbij extra aandacht:

  • Energieproductie en -gebruik: ondersteuning van de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie om klimaatverandering tegen te gaan.
  • Gezondheid en hygiëne: verbetering van de leefomstandigheden van producenten en consumenten in landen waar Unilever actief is.
  • Het duurzaam winnen van grondstoffen voor food- en non-foodproducten.

Delen van kennis en ervaring

Het vermogen van Forward wordt belegd door Univest Company. Dit is een Unilever-organisatie die voor ruim 70 Unilever pensioenfondsen wereldwijd belegt, waaronder voor Progress. Dit heeft als voordeel dat de kennis en ervaring op het gebied van verantwoord beleggen kan worden gedeeld.